I 2020 fikk over 550.000 nordmenn utlevert minst ett opioid fra apotek, men det er ikke dette tallet som gir forskerne ved Folkehelseinstituttet (FHI) og SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning) størst bekymring.

Tre forhold som uroer

Den totale bruken av opioider har vært relativ stabil de siste årene, men det er tre forhold som forskerne nå uroer seg for:

  1. En økning i bruken av det sterke opioidet oksykodon
  2. En økning i tallet på langvarige smertepasienter som blir behandlet  med opioid på blå resept
  3. En økning i tallet på overdosedødsfall med årsak i reseptutskrevne opioider, og ikke heroin

POINT - Preventing an Opioid Epidemic In Norway

Svetlana Skurtveit, forsker ved Folkehelseinstituttet og professor II ved SERAF, det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, leder et nytt forskningsprosjekt POINT - Preventing an Opioid Epidemic In Norway. Tittelen på prosjektet er «Hvordan unngå en opioidepidemi Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter». Prosjektet starter offisielt i juni, men forskerne har allerede startet datainnsamlingen om opioidbruken i Norge.

For å oppnå hovedmålet vil Skurtveit og hennes forskergruppe fokusere på smertepasienter og deres leger, ettersom de ser at økende opioidbruk utvikler seg i samspillet mellom pasient og lege.  

Skurtveit har med seg fem medforskere og over tjue andre deltagere i prosjektet. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Norsk forskningsråd. 

Vil teste ut ulike intervensjoner

Prosjektet vil evaluere effekten av en kunnskapsbasert opplæring av allmennleger. I tillegg vil prosjektet utvikle og teste, to ikke-medikamentelle intervensjoner som består av en tverrfaglig gruppebehandling og et e-helseprogram.

Opioider fungerer godt på akutte smerter, men effekten er mer tvilsom når en bruker opioidene over lang tid. Samtidig er alternativene få for de pasientene som har langvarige smerter.

– Målet med prosjektet er å optimalisere behandlingen av pasienter med kroniske smerter, og minimere risiko tilknyttet behandlingen.  
Svetlana Skurtveit til nrk 4. mai 2020.

I USA foregår en opioidepidemi

En omfattende og ukontrollert bruk av opioider i USA har ført til at en stor del av befolkningen har blitt avhengige, med tragiske konsekvenser som misbruk, overdoser og dødsfall.

I Norge beskriver FHI og SERAF antallet pasienter som har fått utlevert legemiddelet og opioidet oksykodon på resept slik:

I 2008 innførte Helsedepartementet en endring i blåreseptordningen som gjorde at spesialister kunne skrive ut opioider til langvarige smertepasientar. I 2016 endret departementet blåreseptordninga igjen. Fra da kunne også fastlegene skrive ut opioider.

Fagrådet er glad for at FHI og SERAF tar utviklingen på alvor og at de både vil forebygge en epidemi og samtidig finne flere alternativer til smertebehandling enn opioider.

Opioider er stoffer som virker på opioidreseptorer i sentralnervesystemet (hjernen). Disse kan enten være stoffer forekommende i opium (morfin med flere), kunstig fremstilt fra disse (kodein med flere) eller naturlig forekommende i kroppen (endorfiner).
Store medisinske leksikon