Av de 275 dødsfallene var 197 forgiftning, 55 selvmord og 19 dødsfall hvor psykiske lidelser og adferdsforstyrrelse var dødsårsak. Folkehelseinstituttet kom med denne oversikten 17. desember.

Selv om tallene viser en liten nedgang i 2019 fra året før, er tallene fremdeles altfor høye. Det er urovekkende at vi ikke klarer å få tallene betydelig lavere til tross for en nasjonal overdosestrategi og stort fokus på overdoser. Kan det være på tide med en undersøkelseskommisjon ved narkotikautløste dødsfall?

Oslo har en positiv utvikling
Det mest positive er at overdosetallene for Oslo og Vestland er lavere enn på mange år. Oslo hadde 36 narkotikautløste dødsfall i 2019 – mot 49 i 2018. Vestland hadde 21 narkotikautløste dødsfall – mot 22 i 2018.

Viken og Rogaland har en høy andel dødsfall og det er naturlig at det er de mest folkerike områdene som har flest dødsfall. Men hvis en bruker aldersjusterte rater for narkotikautløste dødsfall, var det Agder som hadde den høyeste raten i 2019, etterfulgt av Nordland, Vestfold og Telemark.

Det er opioider som dreper
83% av dødsfallene skyldes opioider. For fjerde året på rad er andre opioider (som morfin, kodein, oxycodon) hyppigste dødsårsak (31 prosent).

De andre årsakene er: én av fem (20 prosent) døde av heroin, 18 prosent  av syntetiske opioider som buprenofin, fentanyl og petidin og 14 prosent av metadon.

Siden andre opioider fortsatt topper listen av dødsårsaker er det spennende at Seraf er innvilget 16 milloner av Forskningsrådet til prosjektet forebygging av opiodepidemi i Norge. Prosjektet ledes av professor Svetlana Skurtveit.

Økende alder
Gjennomsnittsalder for de som døde var 43,5 år i 2019. Litt høyere for kvinner enn for menn. For menn var gjennomsnittsalderen 42,3 år og for kvinner 46,5 år. Tre av ti som dør er kvinner. Gjennomsnittsalderen har økt med ca 7 år siden 2006. Til tross for en økende gjennomsnittsalder er det mange tapte leveår.

Årsaksforklaringer
Det viser seg at vi fremdeles vet for lite om årsakene til hvordan så mange dør av forgiftning. Linn Gjessing i Folkehelseinstituttet gir noen adekvate forklaringer som redusert allmenntilstand og pause i bruken av opioider som følge av fengsel, behandling eller selvvalgt pause. Men det kan også være andre årsaker, noe som gjør dette vanskelig å finne en årsak som kan bidra til å redusere antallet.

Kanskje en bedre kartlegging av hvem som dør og den situasjonen vedkommende var i, kan gi oss noe flere svar?