Antall personer som fikk forskrevet oksykodon én gang økte fra 9000 i 2005 til 56 000 personer i 2017.
Regjeringen.no

Tirsdag denne uken lanserte helseminister Bent Høie ny nasjonal overdosestrategi (2019-2022), på Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud 24SJU, der Fagrådets styreleder Kirsten Frigstad er leder.

Nullvisjon!
Hovedmålet i ny overdosestrategi er «en årlig nedgang i antall overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon». Overdosestrategien er basert på en nullvisjon, slik Stortinget har vedtatt. I tråd med nullvisjonen på trafikkområdet formulerer helsedirektoratet nullvisjonen på overdosefeltet slik: «Vi har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik måte at ingen mister livet av sitt rusmiddelbruk».

Det er første gang myndighetene formulerer en nullvisjon i en overdosestrategi.

Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.

Fem nye tiltak
Foruten å videreføre elleve tiltak presenterer strategien fem nye tiltak:

  • Økt fokus på råd, veiledning og oppfølging av somatisk helse- og ernæringstilstand i tjenestetilbudet til brukerne. Ansvarlig: Fylkesmannen og kommunene.
  • Sørge for ny og oppdatert kunnskap på overdoseområdet for å sikre målrettede tiltak. Ansvarlig: Helsedirektoratet og aktuelle partnere.
  • Utarbeide et Pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose. Ansvarlig: Helsedirektoratet.
  • Vurdere utvikling av varslingssystem for særlig sterke/farlige rusmidler. Ansvarlig: Helsedirektoratet og aktuelle partnere.
  • Vurdere om testing av rusmidler i ulike former kan være nyttige. Ansvarlig: Helsedirektoratet og aktuelle partnere.

Det siste punktet om såkalte Test-kits er spesielt gledelig ettersom dette har vært et ønske fra brukere i lang tid. Fagrådet arrangerer som kjent Ruspolitisk Arena 10. mai der nettopp England med sin ekspertise på dette området kommer. Direktør av "The Loop" Fiona Measham kommer og forteller om deres erfaringer. Påmelding her.

De elleve andre tiltakene som videreføres i overdosestrategien er blant andre å sikre tilgang på rent brukerutstyr, videreutvikle Switch-kampanjen til tryggere inntaksmåter av alle rusmidler, øke tilgangen til legemiddelassistert rehabilitering (LAR), inkludert lavterskel substitusjonsbehandling og fortsette utdeling av nalokson nesespray.

Strategien tar utgangspunkt i de tiltakene som har hatt god effekt i den utløpte overdosestrategien – slik som nalokson nesespray, pilotkommuneprosjektet, switch- kampanjen og lavterskel substitusjonsbehandling. Samtidig skal den også omfatte innsats rettet mot nye utfordringer som tiltak overfor nye rusmidler, vurdering av nye målgrupper og andre tiltak. I dette inngår blant annet legevaktens og ambulansetjenestens rolle i forbindelse med overdoser.

Nye psykoaktive stoffer (NPS) er rusmidler som tidvis kan utgjøre en fare i overdosesammenheng. PMMA som er et sentralstimulerende rusmiddel, peker seg ut i denne sammenhengen.

Metadondødsfall
Andelen dødsfall utløst av inntak av opioider har vært nokså konstant de siste årene, skriver Helsedirektoratet. Det har imidlertid vært en betydelig nedgang i antall heroinutløste dødsfall fra 2009, mens antall dødsfall utløst av forskrevne opioidholdige legemidler har økt sterkt.

Andelen metadondødsfall har også økt fra 2016 til 2017 etter en markant nedgang i årene 2012 – 2015. Metadondødsfall var i 2017 for første gang årsak til flere overdosedødsfall enn heroin, mye på grunn av nedgangen av antall heroindødsfall. Helge Waal publiserte i 2018 materiale om at de fleste som døde etter inntak av metadon ikke er pasienter i LAR, og at det er ikke godt dokumentert hvor metadonen stammer fra. Spørsmålet om lekkasjefare av LAR-legemidler og eventuelle tiltak er sak for arbeidsgruppa som reviderer LAR-retningslinjen.

Nye målgrupper
En gruppe av de som dør av overdose er personer helsetjenestene ikke når gjennom eksisterende tiltak og tjenester. Nyere forskning har vist at blant alle overdosedødsfallene mellom 2003 og 2009, i aldersgruppen 24 – 54 år, er det en gruppe med høyere sosioøkonomisk status enn de andre - som i liten grad var kjent for hjelpetjenestene.

I tillegg er det kartlagt en risikogruppe av folk som sjelden bruker sprøyter og som sjelden eller aldri bruker heroin.

Ny kunnskap om nye målgrupper og måter å nå disse på vil være en prioritert oppgave i den nye strategiperioden.

Les hele overdosestrategien her