Myndighetene har i flere år vært kjent med de store samordningsproblemene ved løslatelse. I 2017 vedtok fem departement en tilbakeføringsstrategi. Den inneholdt 18 tiltak for at løslatte skulle få en bedre mulighet til et liv uten kriminalitet. Riksrevisjonens undersøkelse viser at få av tiltakene er gjennomført.

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Riksrevisjonens konklusjoner

Kriminalomsorgen tilrettelegger ikke godt nok i tilbakeføringsarbeidet:

  1. Kartleggingspraksis er mangelfull. Andelen av innsatte som ikke fikk kartlagt sine behov knyttet til blant annet bolig, økonomi, rusbruk, helse og arbeid var mellom 30 og 50 prosent. 
  2. Oppfølgingen av de innsattes behov er ikke satt i system, heller ikke ved løslatelse.
  3. Kriminalomsorgen tilrettelegger ikke godt nok for at de innsatte skal ha tilgang til offentlige digitale løsninger.

De innsatte mangler tjenestetilbud:

  1. Mange innsatte har ikke tilstrekkelig tilgang til hjelp fra NAV.  Antall innsatte per årsverk for NAV-veiledere i fengsel varierer enormt, fra over 800 innsatte på Ullersmo til ca 40 ved Innlandet avdeling HS Gjøvik fengsel. 
  2. De innsattes tilgang til opplæringstjenester avhenger av hvor de gjennomfører straff. Som punktet over varierer tilbudet enormt, fra 17 prosent i Verdal fengsel til 100 prosent ved Romerike fengsel, avdeling Eidsvoll.
  3. Mange innsatte får ikke opparbeidet relevant kompetanse i arbeidsdriften. 
  4. Innsatte med rusproblemer og psykiske lidelser får ikke god nok tilgang til helsetjenester. Et eksempel er utfordrende samarbeid mellom helsearbeidere i fengsel og ansatte i akuttpsykiatrien. Mange av de innsatte i fengsel er så syke at de ikke burde vært i fengsel, men i psykiatriske sykehus. De blir det mange omtaler som «svingdørspasienter», som veksler mellom fengsel og innleggelse på sykehus.

Riksrevisjonens undersøkelse er tildelt komité i Stortinget

Det er Kontroll- og konstitusjonskomiteen som fikk tildelt undersøkelsen 20.10.2022 med saksordfører Peter Frølich (H). 

Riksrevisjonen har framsatt en rekke anbefalinger til departementene for hva de bør prioritere i sitt videre arbeid. Les alle rådene ved å klikke her.

Ett av tre felles råd til alle de fem aktuelle departementene; Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet er å faktisk gjennomføre tiltakene de besluttet i 2017!