Artikkelen beskriver også hvor ofte alkoholproblemene er kombinert med narkotikaproblemer, og hvor stor andel av de innsatte som har behov for rusbehandling.

Viktig kunnskap

Fagrådet har de siste årene skrevet mange saker om situasjonen til innsatte i norske fengsler. Denne nye undersøkelsen bekrefter nok en gang at fengselssystemet trenger ressurser og kompetanse for å tilby rusbehandling til et flertall av sine innsatte. 

Av alle innsatte i den ferske studien fra FHI, hadde hele tre av fire (75 prosent) alkohol- og/eller narkotikaproblemer, mens nær halvparten (45 prosent) beskrev  rusmiddelavhengighet.

Over halvparten (55 prosent) av de innsatte hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet. 
Hilde Pape, forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og FHI. Sitat hentet fra FHI sin nettside.

Sju av ti alkoholbrukere hadde omfattende rusproblemer

Artikkelen viser at flertallet av de innsatte med alkoholproblemer, i tillegg hadde problemer med illegale stoffer (68 prosent). FHI skriver at det er et tankekors at  alkoholproblemer blant innsatte er viet så lite oppmerksomhet - både i fag- og forskningslitteraturen - og generelt i kriminalomsorgen.

Rusmestringsenhetene i norske fengsler har bare kapasitet til å ta imot 3-4 prosent av fangebefolkningen.
FHI

Hvem får tilbud om behandling?

Norske fengsler har lav kapasitet til å gi tilbud i rusmestringsenhetene, i tillegg vet vi at fenglsene har svært lav kapasitet til å gjennomføre god kartlegging av straffedømte.

Helsetjenesten i fengslene skal være likeverdig med helsetjenesten som den øvrige befolkningen har krav på. De innsatte skal gis et helsetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering.

Helsedirektoratet om fengselshelsetjenester

Andelen kartlagte utgjør imidlertid kun ti prosent av dem som er idømt samfunnsstraff, betinget eller ubetinget straff. Dette viste rapporten "Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk", utgitt av Oslo Economics og Tyrili Forskning og Utvikling i 2020. 

Denne rapporten kritiserte kartleggingssystemene for manglende kvalitetssikring, og  for stor variasjon i hvordan kartleggingsresultatene ble håndtert. Det er med andre ord et stort potensiale i å øke antallet kartlegginger, sikre kvaliteten og å tilby flere rusbehandling - framfor straff alene.

Fagrådet håper kunnskapen blir en rettesnor for utviklingen av kriminalomsorgen i tiden som kommer.

Sammen med rusreformen "Fra straff til hjelp" kan resultatet bli et bedre liv - og håp om en bedre framtid, for straffedømte med rusproblemer.

Hilde Pape (KRUS/FHI), Ingeborg Rossow (FHI) og Anne Bukten (SERAF/KRUS) er forfattere av den vitenskapelige artikkelen Alcohol Problems among Prisoners: Subgroup Variations, Concurrent Drug Problems, and Treatment Needs.