Allerede på plass i 2017
Allerede høsten 2017 fikk musikkterapi plass under kapitlet IBB Behandling/psykoterapi, i Direktoratet for e-helse sin klassifikasjonsoversikt av helsefaglige prosedyrer. Der er koden IBBE00 spesifisert på følgende måte: "Forebygging, behandling og oppfølging ved bruk av musikk for å skape positiv forandring og bidra til bedring, gjennom samarbeid mellom pasient og musikkterapeut med godkjent femårig høyere utdanning i musikkterapi".

En rekke institusjoner innen psykisk helse og rus med flere års erfaring
Stiftelsen Bergenklinikkene, Tyrilistiftelsen og Lovisenberg Diakonale sykehus har allerede flere års erfaring med å bruke musikkterapi for pasienter med rus- og psykiske lidelser.

Hans Petter Solli

Musikkterapeut ved Lovisenberg Hans Petter Solli (bildet) bruker koden IBBE00 når han registrerer alle sine konsultasjoner. Koden er koblet til innsatsstyrt finansiering ISF.

Hvordan opplever pasientene et musikktilbud?
Under Arendalsuka presenterte spesialrådgiver ved KoRus-Vest Bergen, Reidar Dale, en fersk rapport om brukererfaringer fra musikktilbudet ved Bergensklinikkene. Rapporten var en oppfølging av en rapport fra 2014. Bergensklinikkene er de eneste innenfor spesialisthelsetjenesten så langt som har prioritert å dokumentere brukererfaring med musikkterapi i dette omfanget. De eneste som kan sammenligne seg med Bergensklinikkene er Fredrikstad kommune som har dokumentert brukererfaringer med musikkterapi i to rapporter, fra sin kommunale rus- og psykisk helsetjeneste.

Andre som har gjennomført én runde med intervjuer av folk som får musikktilbud innen rus- og psykisk helsetjenester er; Sør-Odal kommune, Oslo kommune Velferdsetaten Uteseksjonen og Sandnes kommune.

Musikkterapi som del av et tverrfaglig tilbud
Likt for alle rapportene er at musikkterapi inngår som en del av et helhetlig tverrfaglig behandlingstilbud. Informantene beskriver ulike opplevelser og nytte av musikkterapi, men fellesnevneren er at det har betydd mye for dem. Noe av det de beskriver er at musikktilbudene har har betydd mye for deres opplevelse av:
• glede
• mestring
• håp og mening
• tro på seg selv
• bearbeiding av følelser i forhold til rus- og psykisk helse
• brukerstyring og inkludering

Les Universitet i Bergen sin kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet

Les mer om musikkterapi