Vi er inne i en ny ruspolitisk brytningstid der det skjer en svært interessant utvikling på  straffeprosessområder, i tvangsmiddelbruk og forebygging. 

Førstestatsadvokat Olav Helge Thue er ingen "hvemsomhelst". Han er en av de mer sentrale personene bak Riksadvokatens nye linje i narkotikasaker.

Olav Helge Thue kommer til vår store fagkonferanse 18.-19. januar. Se program og meld deg på her.

Thue har vært ansvarlig for de undersøkelsene som Den høyere påtalemyndighet (DHP) har gjennomført for å kartlegge politiets praksis ved tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

Han var også en av dem som skrev riksadvokatens rapport av 22. februar 2022.

Rapporten om de oppfølgende undersøkelsene i regi av DHP ble publisert på riksadvokatens nettside 22. november.

Formålet med undersøkelsen var å se om politiets praksis ved tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker var endret etter riksadvokatens retningslinjer av 9. april 2021. Statsadvokatene har gjennomgått 515 saker som er anmeldt etter nevnte dato.

Rapporten viser at  p​​​​olitiets etterlevelse av straffeprosesslovens skranker for tvangsmiddelbruk er blitt bedre, spesielt er bruk av urinprøver redusert. 
Riksadvokaten.no

Undersøkelsen viser videre at det har vært en forbedring i at bruken av straffeprosessuelle tvangsmidler. Disse er nå i større grad begrenset til det som er relevant for å ta stilling til mistanken mot den siktede. 

Hvilken rolle politiet skal ha i det avdekkende og forebyggende narkotikaarbeidet er imidlertid en problemstilling som mange i politiet fortsatt mener er uklar. 

Fra 2013 har det vært en nedgang i bruksrelaterte narkotikalovbrudd på to tredjedeler. Parallelt er beslag av mengden cannabis og kokain større enn noen gang. Dette er en ønsket utvikling og viser en omlegging av ressursbruk fra mindre alvorlig kriminalitet til mer alvorlig kriminalitet. Dette følges nå lojalt opp av politiet selv om det også er frustrasjon i å miste verktøy i arbeidet med å avdekke salg av rusmidler. 
Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud 

Vi gleder oss til fagkonferanse - meld deg på her!