Riksadvokaten og politidirektøren inviterte onsdag 21. september til dialogmøte med tre paraplyorganisasjoner på rusfeltet. Temaene var blant andre utviklingen i narkotikasaker, straffeprosessområder, tvangsmiddelbruk, forebygging og ny praksis. 

Fryktinngytende og hyggelig 

- Det er både fryktinngytende og hyggelig å invitere til dette dialogmøtet i en ruspolitisk brytningstid, sa Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i sin åpning, og viste til at dette var første gang de har valgt denne møteformen. 

Når både Riksadvokat Maurud og Politidirektør Benedicte Bjørnland stiller in persona sammen med en rekke av sine betrodde ledere var det ingen tvil om at de tok møtet på den største alvor. Med seg hadde de assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg, fagdirektør hos riksadvokaten Heidi Reinholdt-Østbye avdelingsdirektør for Politifagavdelingen i POD Bjørn Vandvik, kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud og seniorrådgiver Pål Meland. 

Vi tar selvkritikk på manglende oppmerksomhet på straffeprosessområder knyttet til bruk og besittelse tidligere. Alvorlige inngrep i folks liv har skjedd på bakgrunn av små forseelser. Inngrep som ikke har vært forholdsmessige og som ikke har nådd domstolene. Dette har vært en "blind spot" der Riksadvokaten har forsømt seg, men også blitt årsaken til den aller første revisjon som er gjennomført av påtalemyndigheten. 
Riksadvokat Maurud

Positiv utvikling og veien mot ny praksis

Maurud gjorde rede for kartleggingsfasen før presiseringen av gjeldende rett i nytt rettsdirektiv av 13. mai 2022. Resultatene viste som kjent nedslående avvik som igjen førte til en ny undersøkelse der resultatene nå ligger rykende ferske på riksadvokatens kontor. Riksadvokaten kan allerede slå fast positive funn der blant annet tvangsmidler brukes i mindre grad knyttet til bruk og besittelse.

Poenget er å styre ressursbruk vekk fra mindre alvorlig kriminalitet til mer alvorlig kriminalitet, sa Maurud. Dette følges nå lojalt opp av politiet selv om det også er frustrasjon i å miste verktøy i arbeidet med å avdekke salg av rusmidler. 

Fra 2013 har det vært en nedgang i bruksrelaterte narkotikalovbrudd på to tredjedeler. Parallelt er beslag av mengden cannabis og kokain større enn noen gang. Dette er en ønsket utvikling og viser en omlegging av ressursbruk fra mindre alvorlig kriminalitet til mer alvorlig kriminalitet. 

Vi er kanskje inne i et lite tomrom der politiet endrer sin praksis og der andre hjelpetjenester må oppskalere.

Salg og omsetning er ikke avkriminalisert og politiet har fortsatt en viktig funksjon i arbeidet med å avdekke omsetning av illegale rusmidler. Nytt opplæringsmateriell er formidlet til politidistriktene og selv om vi ikke har fasiten må vi være tålmodige og ta inn over oss konsekvensen av ny praksis, sa Politidirektøren. Hun var også tydelig på at Politihøyskolen har endret sin undervisning på bachelorstudiet i tråd med riksadvokatens rundskriv.

Fortsatt behov for beskyttelse og trygghet

Det er som kjent større enighet knyttet til rettspraksis overfor voksne personer med rusutfordringer. - Der skal vi ikke være lenger, sa Politidirektør Bjørnland. - Kan jeg få lov til å arrestere deg på det, spurte Arild Knutsen med humoristisk undertone. - Det er viktig at politiet fortsetter å kommunisere beskyttelse og trygghet overfor sårbare mennesker som oppholder seg på "åpne russcener" i sentrumskjerner. Vold, trusler og overgrep krever fortsatt politiets oppmerksomhet og trygghet, understreket Knutsen. Bjørnland anerkjente innspillet og bekreftet at de fortsatt skal sikre trygghet for folk på gata. 

Barn og unge

Det var enighet om at en må arbeide grundigere med barn og unges bruk av rusmidler. Det var delte meninger om hvordan. Hvilken funksjon politiet skal ha utover avdekkerrollen er ikke ferdig diskutert og heller ikke hvordan en må differensiere tiltak ut fra ulike behov og hensyn. 

Vi er inne i en ruspolitisk brytningstid der frontene til tider har vært harde på sosiale medier. Ansikt til ansikt var tonen imidlertid adskillig mildere, noe Bjørnland elegant poengterte i sin oppsummering. 

Vi takker for invitasjonen og ser fram til videre samarbeid.

Et tosporet system
Ansvarsforholdene i politiet er todelt: Mens ansvaret for straffesaksbehandlingen ligger til riksadvokaten, har Politidirektoratet og Justisdepartementet ansvaret for administrative, økonomiske og polisiære spørsmål (som for eksempel forebyggende virksomhet og ordenstjeneste). Det er lovfestet i straffeprosessloven § 55 at påtalemyndigheten er uavhengig ved behandlingen av den enkelte straffesak. I bestemmelsen heter det at ingen kan instruere påtalemyndigheten i enkeltsaker eller omgjøre en påtaleavgjørelse. Denne uavhengighet innebærer at ingen utenfor påtalemyndigheten, heller ikke politiske myndigheter, kan gi instrukser om behandlingen av den enkelte straffesak.