Det er ikke mangel på pasienter og henvisninger som er årsaken til at styret har valgt å gå til styrt avvikling av klinikken. I følge HelseNorge var det ni ukers ventetid for å komme til behandling ved Valdresklinikken i november 2023.

Årsaken er at institusjonen kun står igjen med avtale på 11 behandlingsplasser i Helse Sør-Øst.

I mars 2023 skrev vi om utfordringene Valdresklinikken fikk etter at de mistet avtaleplasser fra Helse Vest og etter avviklingen av Fritt behandlingsvalg. 

11 døgnplasser gir ikke grunnlag for videre forsvarlig drift og i styremøtet 27. november 2023 ble det bestemt at virksomheten legges ned. Først ble datoen satt ved utgangen av januar, deretter skjøvet til 23. februar 2024. Da forlater siste pasient klinikken.

- Videre drift kunne vært løst ved kjøp av gjesteplasser fra andre regioner, sa klinikkleder Grethe Karin Hoviosen før jul, men regelverket gir ingen muligheter. - Vi har etterspørsel etter plasser, men andre helseregioner er svært restriktive ved kjøp av plasser i andre regioner. Faktisk er muligheten for behandling utenfor egen region ikke-eksisterende, er vår erfaring fra Valdresklinikken.

Pasienter har i dag Rett til valg av behandlingssted jf Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-4. Men for Valdresklinikken vil det kun bety at retten kun gjelder for de 11 avtaleplassene og de er allerede opptatt av pasienter fra helseregionen.

I en tid der det både politisk ledelse og ledelsen i helseforetakene legger til rette for en kraftig nedbygging av døgnplasser i TSB er det  stor uro blant ideelle tilbydere. Hvor mange flere institusjoner det er som må slukke lysene 31.desember vet vi ikke, men vi har sagt 4-6 institusjoner.
Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Rusfeltets hovedorganisasjon

Vi beveger oss i et landskap der det kanskje er krevende å sette sin lit til bedre tider. Vi i Rusfeltets hovedorganisasjon er dypt bekymret over utviklingen der vi ser at flere sterke fagmiljø må stenge dørene. Det er under ett år siden Rogaland A-senter stengte sine dører etter 19 års solid drift.  

Stiftelsen Valdresklinikken har siden 1991 utviklet en sekvensiell behandlingsmodell med bakgrunn i Anonyme Alkoholikeres filosofi og ideologi, integrert i norsk standard for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Behandlingsmodellen inkluderte tilbud om vedlikeholdsbehandlingsopphold i to år etter de innledende 6 månedene i døgnbehandling, psykoedukative kurs og gruppesamlinger (‘Familieuken’) for nære pårørende med barn over 12 år.