Det sier daglig leder ved Stiftelsen Valdresklinikken, Grethe Karin Hoviosen.

Det oppleves som et paradoks at en institusjon som har gode resultater, stor etterspørsel både fra henvisere og pasienter, stoppes av et rigid regelverk. Daglig leder Grete Karin Hoviosen

Enkeltplasser krever anbud

Vi ber Hoviosen forklare dette nærmere. - Fritt valg av behandlingssted gjelder fortsatt, men kun hos offentlig sykehus og ideelle med driftsavtale med et regionalt helseforetak. Valdresklinikken har avtale med Helse Sør-Øst om 11 døgnplasser.

Vår utfordring er at vi ikke kan overskride de 11 avtaleplassene. Kjøp av enkeltplasser overskrider terskelverdier og krever utlysning av anbud sier juristene i Helse Sør-Øst. Helseforetakene ønsker direkte kjøp, men stoppes høyere opp i systemet.
Grete Karin Hoviosen

Valdresklinikken er en ideell stiftelse som ble stiftet i 1991. Den er lokalisert i Nord- Aurdal i Valdres.

I dag har institusjonen en driftsavtale med Helse Sør-Øst om 11 døgnplasser.  Frem til 31.12.2022 hadde de i tillegg avtale om 10 plasser med Helse Vest.

I konkurransevilkårene ved nytt anbud i Helse Vest ble det stilt som vilkår at alle plassene skulle gis i regionen til Helse Vest. Dermed fikk Valdresklinikken ikke levere inn anbud i den konkurransen.

 

Anbudsrunde, Fritt behandlingsvalg og 25 ukers ventetid

I påvente av nytt anbud i Helse Sør-Øst søkte Valdresklinikken om godkjenning som leverandør i Fritt behandlingsvalgordningen. De søkte godkjenning til tross for at de var kjent med at regjeringen ønsket å avvikle ordningen.

– Vi hadde håpet de skulle vente til resultatet av anbudsrunden i HSØ var ferdig, sier Hoviosen.

Fra april/mai vil pasientene som er inne på Fritt behandlingsvalgordningen i det vesentligste være ferdig med sin behandling og grunnlaget for videre drift er ikke til stede. Dette til tross for at det er 25 ukers ventetid på avtaleplassene i Helse Sør-Øst.

Som ideell stiftelse har vi ikke store bankinnskudd som vi kan tære på frem til anbudsrunden i Helse Sør-Øst er avklart. Valdresklinikken har, som de fleste andre, fått merke den sterke pris- og lønnsveksten som har vært de siste to årene. Strømregningen alene var 800 000 kroner høyere i 2022 enn i 2021.
Grete Karin Hoviosen

Hva trenger Valdresklinikken for å overleve?

Styret har gitt seg selv frist til medio april. Hvis det ikke er funnet en økonomisk løsning innen denne tiden vil det gå mot en styrt avvikling i løpet av sommeren 2023.

Skal det kunne drives faglig forsvarlig rusbehandling ved Valdresklinikken etter sommeren, er det behov for ca seks millioner kroner eller avtale om fem  behandlingsplasser frem til anbudet i HSØ er avgjort i 2024.

Vi er neppe unike, men svært mange av våre pasienter er i arbeid og går tilbake til arbeid etter endt behandling. Vi har også en høy andel kvinner blant våre pasienter.
Grethe Karin Hoviosen

Det er i utgangspunktet 24 årsverk ved institusjonen, men de har allerede tatt ned noen årsverk. De ansatte har en tverrfaglig bakgrunn og fire ansatte har egenerfaring. Disse fire har rusterapeutisk utdanning fra Sverige.

Politisk løsning?

Ansatte og ledelsen ved Valdresklinikken har noen spennende uker framfor seg. - Vi jobber fortsatt for en løsning som innebærer videreføring av driften og har kontakt med politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Ordfører i Nord-Aurdal har bedt om møte med Helse- og omsorgsdepartementet, men har foreløpig ikke fått noen respons.

12 trinns modellen

Valdresklinikken baserer seg på 12 trinns modellen. Behandlingsløpets struktur og innhold er utviklet til et bredt og helhetlig opplegg med basis i AA sine 12-trinn der totalavhold er målet. Behandlingstiden ved institusjonen er i utgangspunktet 6 måneder, med deretter tilbakefallsforebyggende behandling i 18 måneder. I løpet av disse 18 månedene er det 6 samlinger. «Det kan beskrives som en integrert og helhetlig behandling som samhandler nært med ettervernstiltak og nettverk» skriver Valdresklinikken. I tillegg gjennomfører de familieuker der familie og/eller andre pårørende får tilbud om å komme til klinikken. Det gjelder også barn over 12 år.