Rådet for Psykisk helse og Fagrådet har siden 2016 samarbeidet om å sette trening som medisin på dagsorden.

I 2018 kom flere av temaene inn i pakkeforløpet "Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer", der det blant annet står at "Fysisk aktivitet bør være en integrert del av den ordinære behandlingen. Pasienter bør få veiledning og tilbud om tilpasset fysisk aktivitet".

Etablerer fagnettverk

Med midler fra Stiftelsen DAM etablerer vi nå nettverk for trening som medisin i rus- og psykisk helsebehandling. Først et nasjonalt nettverk for dem som har jobbet strukturert og forskningsbasert med dette over tid, deretter nettverk tilknyttet hver helseregion. Målet er å ha selvgående ressurs- og fagnettverk i løpet av 2022.  

Aktørene som er inkludert i første runde er:
St. Olavs hospital, Klinikk for Rus og avhengighetsmedisin
St. Olavs hospital, Divisjon psykisk Helsevern, Østmarka
Kompetansesenter rus – Midt-Norge, FoU-seksjonen
Blå Kors, Borgestadklinikken
Finnmarkssykehuset, Klinikk Alta
Molde Behandlingssenter
Kirkens Bymisjon, Rogaland A-senter
Helgelandssykehuset, Rusavdelingen på Mo
Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk i Sandviken, Treningspoliklinikken
NTNU, Institutt for psykisk helse
Idretten skaper sjanser 
Brukerrepresentanter

Spre kunnskap

Selv om en rekke anbefalinger og spesifikasjoner er beskrevet i pakkeforløpet omtalt over, er kunnskapen om hvilken type trening som gir best helse-effekt ikke alltid godt nok kjent. Det er over flere tiår gjennomført interessante forskningsstudier og flere er i full gang. 

Fagmiljøene i sykehusene og tiltakene er ofte små, og nytten av et faglig nettverk er derfor forventet å være stor. Målet er blant annet at nettverkene kan bidra til både å dele og spre kunnskap, både om fag, men også om gode grep for implementering i behandlingstilbudene. 

Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser har 15- 20 år forkortet levetid sammenlignet med den øvrige befolkningen. Forkortet levetid har ikke årsak i faktiske psykiske problemer eller rusproblemer, men i dårlig fysisk helse - på grunn av mangelfull utredning og behandling. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og  røykebein. 40 års forskning på høyintensiv trening viser effektive treningsmetoder. Trening som medisin er en like naturlig del av behandlingen som medikamenter og samtaleterapi.  

Brukermedvirkning

For å kunne etterspørre et tilbud må pasientene være kjent med at tilbudene faktisk finnes og er tilgjengelig. Dette er avgjørende sammen med økt kunnskap om den postitive effekten trening har på fysisk og psykisk helse.  

Det er allerede en rekke pasienter som har gjennomført behandlingstilbud som inkluderer trening og som i dag er ivrige erfaringskonsulenter eller på annen måte er aktive i å framsnakke trening som et viktig element i tilfriskningsprosessen. Disse er viktige representanter i å utvikle tilbudene videre.

Vi ser fram til prosessen som kommer og gleder oss til de regionale nettverkene er på plass til glede for både ansatte og pasienter.  

Les mer om trening som medisin og aktivitet i recovery, ved å klikke her

 

Faglige retningslinjer om trening i behandling

Systematisk bruk av trening anbefales i sentrale nasjonale retningslinjer knyttet til rus og psykisk helse. Retningslinjene ber tjenestene informere om betydningen av fysisk aktivitet, motivere til og tilrettelegge for aktivitet og trening - som en viktig del av en helhetlig behandling.

Retningslinjene er: