NRK har i flere saker belyst problemstillingen om hvorvidt pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal betale egenandel for konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Den konkrete bakgrunnen er et tilsyn som ble gjennomført i Helse Stavanger av Helfo.

Fagrådet mener Helfo overstyrer politiske signaler og faglig skjønn. Derfor sendte vi 1. mars brev til politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet hvor vi ba om et møte for å forsikre oss om at HOD sender tydelig styringssignaler og om nødvendig endrer forskriften.
21. mars er vi invitert til et møte med statssekretær Bekeng.

En viktig unntaksbestemmelse

LAR-behandling er en poliklinisk tjeneste og ved polikliniske tjenester skal det betales en egenandel i følge Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Det er imidlertid en viktig unntaksbestemmelse i forskriften og parallelt et politisk ønske om å la LAR-behandlingen være gratis.

I vårt brev til HOD så mener vi Helfo i liten grad viser forståelse for rusavhengighet generelt og opiater spesielt.

LAR-behandlingen må forbli gratis i helse landet

Bruk av opioider, som er inklusjonskriteriet i LAR, er livstruende i seg selv og mange av pasientene har omfattende somatiske og psykiske helseplager. Opioider er den største enkeltårsaken til overdosedødsfall i Norge. Sammen med politiske føringer både fra forrige, og denne regjering, har sykehusene følt seg trygge på sin praksis og anvendelse av unntaksbestemmelsen. 

Det er allerede en bekymring for at innføring av egenandeler kan føre til at pasientene ikke møter til avtalte timer eller i verste fall dropper ut av behandlingen. LAR Helse Stavanger kan bekrefte at det allerede er en realitet.

Brukerorganisasjonen proLAR Nett melder om bekymrede pasienter som tar kontakt med dem. Når vi i tillegg vet at dette er en pasientgruppe som ofte har dårlig økonomi oppleves det urimelig.

Helsemyndighetene har helt siden oppstarten av LAR som et nasjonalt tilbud i 1998, hevdet at R'en i LAR ikke prioriteres. Hvis Helfo sin beslutning opprettholdes vil det terapeutiske rehabiliteringsarbeidet bli dårligere ved at pasienter ikke har råd til å møte opp til sin behandler.

Må betale for pålagt rapportering?

I brevet til HOD viser vi også til et eksempel på hvor håpløst dette kan oppleves for pasienten; Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) utarbeider en årlig nasjonal statusrapport for LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet. Statusrapporten er basert på en kartlegging som alle LAR-tiltakene gjennomfører årlig. Det er selvsagt ønskelig at pasientene deltar i rapporteringen på sin egen situasjon. Hvis Helfo sin tolkning opprettholdes, kan det føre til at pasientene må betale egenandel på 375 kroner når LAR-behandleren skal fylle ut rapporteringsskjemaet.

Dette får også konsekvenser for sykehusøkonomien og vi er bekymret for at alle ruspasienter, ikke bare pasienter i LAR, blir skadelidende når disse pengene skal hentes inn i sykehusenes økonomi.

Vi har sett at flere partier vil ta problemstillingene opp i Stortinget og har tro på at de finner en politisk løsning som bidrar til at LAR behandlingen forblir gratis i helse landet.