Regjeringen vil fortsatt prioritere rus og psykisk helse, skriver de. Den gylne regel som skal prioritere rus og psykisk helse framfor somatikk videreføres.

Vårt inntrykk er imidlertid at den videre satsingen på rusfeltet i all hovedsak består av ord. Unntaket er utvidelsen av HAB som får 21,8 millioner ekstra i 2021.

Økt egenandel

Egenandeler har vært et tema innenfor TSB. Nå økes egenandelstaket med 700 kroner. Vi er bekymret for at det igjen bidrar til at flere unngår å søke om hjelp. 

På vegne av bruker- og pårørendenettverket på rusfeltet sendte Fagrådet et brev til politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet 9. april 2018 hvor nettverket ba departementet se på muligheten for et generelt fritak for egenandeler for pasienter med rus og psykiske lidelser. 

Fagrådet har mottatt henvendelser i flere år fra pasienter, erfaringskonsulenter, fagforeninger, ansatte og ledere i virksomheter som er bekymret for at folk ikke søker hjelp på grunn av egenandelene. Noen ledere forteller at de ikke tar betalt ved polikliniske behandlinger, men blir «presset» på den praksisen av andre. Ansatte forteller at de ikke blir gitt anledning til å bruke skjønn.

Flere utvalg og eksperter har pekt på at fritak av egenandel vil gi stor helsegevinst med liten ressursbruk.

Egenandeler er en trussel mot nødvendig helsehjelp

Egenandeler er en trussel mot nødvendig helsehjelp for personer med rusproblemer. Flere fagmiljø, blant andre  Nasjonal kompetansetjeneste for rus og psykiske lidelser, har publisert artikler med tilsvarende budskap.

«Egenandelssystemet bidrar til at pasienter med alvorlige rus- og psykiske lidelser ikke får nødvendig helsehjelp,» skrev Lise Aasmundstad og Morten Brodahl, erfaringskonsulenter og medlemmer i Ekspertrådet til Nasjonal kompetansetjeneste ROP, i et debattinnlegg i Dagens Medisin i 2017.

Allerede i 2010 tok Stoltenbergutvalget til orde for dette i sin rapport og Norheimutvalget skrev det i sin NOU 2014:12, «Åpent og rettferdig – prioriteringer i norsk helsetjeneste».

Vårt styremedlem Tommy Sjåfjell fra A-larm uttalte senest sist uke at:
- Mennesker med rusproblemer er en gruppe som lever 20 år kortere enn resten av befolkningen. Jeg mener at da trenger de positiv særbehandling. Derfor ville jeg fjernet ALLE egenandelene i møter med fastleger/legevakt og TSB. 

2020 er siste år for Opptrappingsplanen

Opptrappingsplanen for rusfeltet avsluttes i år, men midlene videreføres i den kommunale rammen. Opptrappingsplanen har bidratt til mer aktivitet og flere ansatte i kommunene, skriver regjeringen i budsjettet. Fagrådet har tidligere uttrykt bekymring for hva som skjer i kommunene etter opptrappingsplanen, særlig i lys av de store ekstraordinære kostnadene kommunene har under pandemien. Kommunalminister Astrup lover imidlertid at kommunene skal få kompensert sine utgifer. 

Det er flyttet 40 millioner kroner fra tilskuddsmidlene som kommunene kan søke på over til ideelle organisasjoner som arbeider med  arbeid og aktivitetstiltak.

Satsing på HAB 

Samlet bevilges 32,6 millioner til HAB i Oslo og Bergen for 2021, noe som er en økning på 21,8 millioner kroner. Oslo universitetssykehus får 21,7 millioner og Haukeland universitetssykehus får 10,9 millioner kroner. I tillegg bevilges 5 millioner kroner til følgeforskning på prosjektet. Seraf har fått ansvaret for forskningen.

Satsing på FACT/ACT

ACT/FACT modellen skal viderutvikles og Regjeringen bevilger også penger til FACT ung. Det er en del av satsning på barn og unges psykiske helse. 

Helsedirektoratet arbeider med å utvikle oppsøkende og tverrfaglige team for unge med sammensatte og langvarige behov, gjennom utprøving av FACT ung. Per nå er det etablert fire FACT ung-piloter og fem forprosjekter skriver regjeringen i en pressemelding.

Det er i dag ca 70 ulike ACT/FACT team for voksne.   

Satsing i Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen hadde allerede i 2008-2011 en egen helhetlig russtrategi som beskriver svakheter knyttet til kompetanse på rus og avhengighet.  Strategien peker blant annet på at svært mange av dem som sliter med rusmiddelavhengighet i tillegg har kroniske sykdommer og psykiske lidelser. Allerede i 2004 pekte FAFO på at et flertall av «gjengangerne» i fengslene er mennesker med rusavhengighet. - Og at det er en sterk sammenheng mellom rusmiddelmisbruk, opphopning av levekårsproblemer og tilbakefall til kriminalitet. Denne sammenhengen er enda sterkere blant kvinner enn blant menn, skrev FAFO.

Det er løfterikt at Regjeringen nå skriver i budsjettframlegget:

Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i kriminalomsorgen. Regjeringen vil i 2021 etablere en områdefunksjon for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som sikrer faste stedlige tjenester i alle fengsler. 

 

Noen får øremerkede midler

En rekke av våre medlemmer, slik som Gatehospitalene i Oslo og Bergen, Evangelisesenterne og P22, får øremerkede tilskudd til sin drift også i 2021.