Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon koordinerer et nettverk for alle bruker- og pårørendeorganisasjoner i rusfeltet: A-larm, LMS, BAR, RIO, proLAR-Nett, MARBORG, FHN og NORMAL.

I brevet skriver organisasjonene:

Egenandeler er en trussel mot nødvendig helsehjelp
Egenandeler er en trussel mot nødvendig helsehjelp for alvorlig rusavhengige. Alle organisasjonene er enige om dette. Flere fagmiljø, blant andre  Nasjonal kompetansetjeneste for rus og psykiske lidelser, har publisert artikler med tilsvarende budskap.

«Egenandelssystemet bidrar til at pasienter med alvorlige rus- og psykiske lidelser ikke får nødvendig helsehjelp,» skriver Lise Aasmundstad og Morten Brodahl, erfaringskonsulenter og medlemmer i Ekspertrådet til Nasjonal kompetansetjeneste ROP, i et debattinnlegg i Dagens Medisin.

Norheimutvalget pekte i NOU-2014:12 på at fritak av egenandel kunne være et tiltak som ga stor helsegevinst med liten ressursbruk for rusavhengige og psykisk syke.

Stoltenbergutvalget tok til orde for det samme allerede i 2010.

Spesielt bekymret for unge voksne i risiko
Mennesker med alvorlig rusavhengighet har langt lavere levealder enn resten av befolkningen. Livsstil, bosituasjon og sosial marginalisering må ikke bli til hinder for at rusavhengige får tilgang til ordinære helsetjenester på linje med andre pasientgrupper.

Nettverket er spesielt bekymret for hvordan ungdom unnlater å søke hjelp på bakgrunn av egenandeler i det de fyller 18 år. Her har Helseforetakene ulik praksis og nettverket ber departementet om å sikre at alle pasienter, i alle aldre, skal få rettigheter – og muligheter – til å nyttiggjøre seg det behandlingstilbudet de har behov for.

Nettverket ber derfor departementet om å gå inn for et generelt fritak av egenandeler for å nå ut til flere av de personene som trenger hjelp for sine rus- og psykiske lidelser.

HF etterlever ikke forskriften - bruker ikke skjønn
Regninger hos fastlegen eller på ruspoliklinikken, er et hinder for god helsehjelp. Ulike aktører har påpekt dette i en årrekke. I en artikkel i Aftenposten i 2014 intervjues en bruker om denne utfordringen og sier hva han mener om fritak fra egenandeler: «Dette vil kunne bety veldig mye. Jeg har en venninne som har et sår på hånden som er så stort at jeg kan putte to fingre nedi. Men hun går ikke til lege. Det koster penger» Mange rusavhengige lever med konsekvensen av en praksis som ikke tilrettelegger for god nok helsehjelp.

Fra 1. januar 2017 trådte forskrift om betaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i kraft. Prisen for en poliklinisk konsultasjon er på 345 kroner. Det er lagt opp til at helseforetakene kan bruke skjønn knyttet til å pålegge egenandeler, særlig knyttet til unge mennesker. Nettverket er kjent med at Helseforetakene har ulik praksis på dette og er bekymret for at helseforetak finner løsninger som styres mer av indre behov og prioriteringer enn av brukergruppens behov. Enkelte helseforetak har overfor sine ansatte gitt tydelig beskjed om at alle pasienter skal kreves for egenandel og at det ikke skal gjøres unntak. Det er ikke i tråd med forskrift og de politiske signaler som er gitt fra Helse og omsorgsdepartementet.

Nettverket ber departementet påpeke overfor Helseforetakene at de ikke etterlever forskriften når de unnlater å bruke skjønn i saker som åpenbart kan falle inn under punktene for fritak fra egenandel:

  • Der pasienten sin tilstand på konsultasjonstidspunktet er til hinder for å krevje eigenandelen, til dømes ved alvorlige sinnslidingar, behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, større akutte skader, medvitsløyse og dødsfall.
  • Oppsøkjande behandling av rusmiddelavhengige

Mange rusavhengige oppsøker ikke lege eller polikliniske tjenester fordi de ikke har råd eller at de allerede har uoppgjorte regninger.

Nettverket ber Helse og omsorgsdepartementet vurdere en forskriftsendring og gi generelt fritak for egenandeler for rus- og psykiske lidelser. Som strakstiltak må HOD presisere overfor helseforetakene at det skal utøves skjønn ved bruk av egenandel slik gjeldende forskrift sier.