Nå viser det seg at pålagte urinprøver varierer fra gratis til 300 kroner per pålagte prøve. Skal noen betale og andre ikke – og hva er begrunnelsen for slike forskjeller for samme pasientgruppe?

Prinsippet om å slippe egenandeler ved urinprøver pålagt av andre

Helsedirektoratet har tidligere anbefalt en praksis der folk i LAR skal slippe å betale for urinprøver pålagt av myndigheter og helsepersonell. Nå har praksis endret seg og vi finner store forskjeller rundt om i landet, – også innen samme region.

Hvilke forskjeller er det i praksis?
– Noen LAR-tiltak har løst utgiftene til urinprøver ved å plassere det til kommunen under paraplyen trepartsamarbeid. Med andre ord betaler kommunen regninga
– Andre har beholdt prinsippet om at dette er en pålagt kontroll fra spesialisthelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten betaler regninga
– Noen praktiserer at urinanalysen skal betales av helseforetaket og at urinprøven må dekkes av kommune eller pasient. Her deler HF og kommune/pasient regninga
– En fjerde variant er at pasientene kan levere gratis om de oppsøker sykehuset eller laboratorium, mens de må betale egenandel om de leverer hos fastlege eller andre steder. Her varierer egenandelen fra 120 til 300 kroner
– Femte alternativ er at pasientene betaler full egenandel uansett hvor de leverer. Noen kommuner gir pasientene frikort på nyåret slik at dette ikke er noe problem økonomisk, mens andre steder ikke gjør det. En ugrei variant her er også at kun en andel av egenandelen til urinprøvene går inn i frikortavregningen.

Så lenge LAR som en offentlig myndighet pålegger folk å ta urinprøver, og det må gjøres ved et legesenter, blir LAR nødt til å betale det det koster, mener flere av brukerorganisasjonene i en diskusjon på Facebook nylig.

– De som er i LAR bør egentlig nekte å ta prøver så lenge kostnadene er uavklart, skriver leder av brukerorganisasjonen proLAR Nett Ronny Bjørnestad. Brukerorganisasjonen oppfordrer LAR-pasientene til å kontakte fylkesmannen eller pasientombudet om de har spørsmål og eventuelle klager på praksis i sin kommune.

– Det er helt urimelig å legge ansvaret økonomisk på pasientene.
Ronny Bjørnestad om egenandeler for pålagte urinprøver

Helsedirektoratet bekrefter at det ikke er en fast regel knyttet til urinprøver, men at prinsippet om at LAR-pasienter skal slippe egenandeler fortsatt skal være førende. Senter for rus- og avhengighetsforskning sier at de ikke er kjent med at det kreves egenandeler av pålagte urinprøver ved noe LAR-tiltak.

Brukerne og ansatte rundt om i tjenestene forteller oss noe annet og vi ber nå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) se nærmere på praksis og rydde opp i hvilke rammer som skal gjelde for egenandeler ved pålagte urinprøver.

Hva forteller statusrapporten for LAR om finansiering?

Statusrapporten for LAR, publisert i juni 2018 skriver: “Helseforetakene dekker i dag utgiftene til LAR over sine ordinære budsjetter. Kostnadene omfatter lønnsutgifter til ansatte, medikamentutgifter og kostnader ved utlevering i apotek og andre steder. LAR-pasienter må de fleste steder, som alle pasienter i spesialisthelsetjenesten betale egenandeler for poliklinisk undersøkelse og konsultasjon i sykehuset. Det kreves ikke egenandel for legemiddelutdeling eller ansvarsgruppemøter. Urinprøvetaking i førstelinjen kan også medføre egenandel. Det er varierende grad av betalingsevne og vilje hos denne pasientgruppen, og kravet om egenandeler kan i mange tilfeller vanskeliggjøre behandlingsmessig oppfølging av de mest sårbare blant pasientene. Det kan i tillegg være problem med ubetalte egenandeler hos fastlegene. Noen fastleger avviser pasienten dersom det ikke er akutt behov for hjelp, av slike grunner“.

Pasientopprør i Kristiansund?

LAR-brukere i LAR-Midt Kristiansund har nylig fått beskjed om at de fra 1. mars må betale egenandel på 300 kroner for hver pålagte urinprøve. Noen av dem avlegger to urinprøver per uke. Fram til nå har kommunene i Møre- og Romsdal dekket utgiftene med bakgrunn i et trepartsamarbeid mellom poliklinikkene i Helseforetaket, fastlegene og kommunene. Nå sier Kristiansund kommune at utgiftene til pålagte urinprøver er spesialisthelsetjenestens ansvar.

Kristiansund er den kommunen i Møre- og Romsdal med flest LAR-pasienter. LAR har likevel ingen egen poliklinikk i byen – og sier, med dagens situasjon, at de må se på egen organisering.

LAR-forskriften sier om urinprøver: Lege i spesialisthelsetjenesten kan beslutte at pasienten skal avlegge urinprøve, blodprøve og prøver av annet biologisk materiale. Formålet med prøvene skal være å få oversikt over pasientens legemiddelinntak og rusmiddelbruk mens pasienten er i legemiddelassistert rehabilitering. Hyppigheten av prøvetakingen skal begrenses til det som er nødvendig for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging av pasienten. Det kan besluttes at prøvene skal avlegges under påsyn. Beslutninger som nevnt i første ledd kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten.

Av forskriften ser vi at urinprøver kan avlegges både i kommune og i spesialisthelsetjeneste. Det som ikke framkommer tydelig er hvem som betaler regninga.

De godt over femti LAR-pasientene i Kristiansund skal ikke lenger avgi urinprøver ved den lokale urinkontrollavdelingen i Vågebakken. Den skal stenges 1. mars fordi kommunen skal spare penger. Pålagte urinprøver blir derfor lagt til fastlegen.

Det er ikke LAR som har lagt opp til dette – det er byens politikere med rådmannen i spissen, skriver en av LAR-brukerne på Facebook. “LAR-brukerne er i harnisk. Ingen, hverken LAR-brukere, LAR i Kristiansund og Molde – hvor hovedkontoret for LAR i fylket ligger – eller byens fastleger har blitt forespurt om saken”. Fastlegene har fått et brev som orienterer om endringene. Fastlegene mener  imidlertid at urinprøvene i LAR ikke er et fastlegeansvar. Nå er det berammet et møte 6. februar der partene skal prøve å løse situasjonen.

-Kan en kommune etter eget forgodtbefinnende pålegge en i utgangspunktet fattig gruppe mennesker i et statlig rehabiliteringsprogram å betale for noe som allerede burde være betalt via staten, for at kommunen skal få budsjettet sitt til å gå opp?
LAR-pasient på Facebook

HOD må rydde opp!

LAR er et statlig rehabiliteringsprogram med tilhørende forskrift og retningslinjer. Nå ber vi Helse- og omsorgsdepartementet rydde opp i en praksis som ikke støtter likebehandling og som setter mange pasienter i en vanskelig situasjon.

Departementet avklarte ansvarsforholdet da det ble strid mellom kommunene  og spesialisthelsetjenesten om hvem som skulle betale for utdelingen av LAR medikamenter. De bør gjøre det samme med urinprøvene.

 

Les også:
HOD vil ikke gi unge generelt fritak for egenandeler innen rus og psykisk helse