"Sterkere sammen" er Erfaringssentrums årlige konferanse for alle erfaringskonsulenter i Norge. Rusfeltets hovedorganisasjon var medarrangør sammen med NAPHA, Sagatun Recovery og Høgskolen i Innlandet. Årets tema var "Mange veier til bedring".

Erfaringssentrum er en av våre 153 medlemsorganisasjoner. 

Svarer ulikt ut fra hvem som spør

Samlingen startet med en workshop for forskere fra sju ulike land, som alle presenterte sine erfaringer, sin forskning og sine utfordringer. Det vi fant spesielt interessant er funnet om at innbyggere med rus og/eller psykiske vansker svarer forskjellig ut fra hvem som spør.

Det er et eget poeng i forskning på erfaringskonsulenter og innbyggere med rusproblemer, at forskningsspørsmålene stilles av folk som er åpne om egne erfaringer. 

Et annet poeng var biskrivelsen av kulturforskjell mellom mennesker som strever med psykisk helse og de som strever med avhengighet. Rusavhengighet preges i større grad av sosialt fellesskap og relasjoner, mens mennesker med psykiske lidelser oftere erfarer ensomhet og stillstand. Dette er også en beskrevet forskjell i behandlingstradisjonene for døgnbehandling.

Et tredje poeng er mangelen på forventningsavklaringer mellom erfaringskonsulenter og deres ledere og kollegaer. For ofte forventes det av erfaringskonsulenter at de skal dele og dele mer, av sine private historier og erfaringer - i mye større grad enn tilsvarende forventes av deres kollegaer. "Walking around in their boxers" var en tydelig beskrivelse på problemet. Mange opplever usikkerhet og tilfeldigheter i sine stillinger og det var hevet over enhver tvil at en konferanse av denne sorten er avgjørende viktig for mange. Også for ledere, som var spesielt invitert på dag tre. 

Erfaringskonsulentprisen 2023

Erfaringskonsulentprisen deles årlig ut av Erfaringssentrum ved hjelp av en uavhengig komite. Komiteen består av personer med egenerfaring, en forsker og minst en fagperson. Prisen går til en erfaringskonsulent som har utmerket seg innen psykisk helse- og rusfeltet. 

Erfaringskonsulentprisen 2023 gikk til Cecilie Reinertsen Egeland som er ansatt i Recoveryhjelpa. Recoveryhjelpa er et tilbud fra Mestringsenheten i Sandnes kommune. Mestringsenheten gir hjelp til innbyggere som har rus eller psykiske helseutfordringer.  Alle som jobber i Recoveryhjelpa er erfaringskonsulenter som bruker egen erfaring fra tilfriskning, og kunnskap om veien tilbake til samfunnet.

I begrunnelsen står det: “Cecilie mottar prisen for sitt nybrottsarbeid i Recoveryhjelpa i Sandnes kommune, hvor hun bidrar til et ettertraktet og støttende tilbud. Hun bruker håp, identitet, mening i livet, selvhevdelse og samhørighet som utgangspunkt for sitt arbeid. Cecilie ser ressursene til den enkelte. Hun bidrar til å fremme rollen til erfaringskonsulenter og synliggjøre hvor viktig dette arbeidet er på en fremragende måte. Personen betyr en forskjell for mange”.

Prisen ble delt ut av Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Mange veier til bedring

Konferansen ga et bredt og tverrfaglig bilde av recoveryprosesser gjennom  musikkterapi, trening som medisin, fellesskap, identitet, mening, mestring og håp. Samtalen avslutningsvis mellom erfaringskonsulent Pål Berger og overlege Trond Aarre oppsummerte mange viktige poeng og høstet stor applaus. 

Pål understreket nettopp viktigheten av å ha håp og å finne ny identitet i recoveryprosesser. Med latter og applaus fra salen var Aarres replikk at håp og identitet lærte han lite av på medisinstudiet, der var fokus å fjerne symptomer, når de er borte erklæres pasienten frisk. Det er mye å lære fortsatte han, - Vi kan ikke være til hjelp før vi spør hva folk syns de trenger hjelp til. 

De ekte plagene ligger ofte ikke i folk, men rundt folk. Vi har en for lang tradisjon i å studere ting utenfra. Det er en enorm hemsko. Vi MÅ ta med perspektivet innenfra. 
Trond Aarre  

Vi takker for meningsfulle dager, for at vi ble invitert inn i konferansens arbeidsgruppe og ser fram til videre samarbeid.