Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge, viser Dødsårsaksregisterets nye tall, skriver FHI på sine nettsider. Nedgangen fra 2020 er på hele 27 prosent. 

I tillegg kommer 371 dødsfall som skyldes alkoholbruk. Tallene for alkoholrelaterte dødsfall har de siste fem årene vært relativt stabile. 

Et gjennomsnitt på 269 dødsfall siste tiåret

Seniorforsker i FHI Ellen Amundsen, sier økningen i antall overdoser i 2020 og nedgangen i 2021 kan ha sammenheng med tiltakene for personer med rusmiddelavhengighet åpnet igjen, etter å ha vært stengt i deler av det første pandemiåret. 

Amundsen understreker at det ikke har vært en synkende trend de siste 10 til 12 årene. I perioden 2010 til 2021 har tallet på dødsfall variert rundt et gjennomsnitt på 269 dødsfall hvert år.

Det er naturlig at antallet overdosedødsfall varierer fra år til år. Det er mulig at det høye tallet i 2020 og det lave i 2021 er knyttet til en tilfeldig variasjon. Men nedgangen i 2021 er noe større enn forventet ut ifra en slik forklaring, skriver FHI.

Det  foregår et planmessig arbeid med økende vekt på forebygging av og behandling for overdoser som kan ha påvirket tallene for 2021 i positiv retning. 
Seniorforsker Ellen Amundsen 

Flest dødsfall knyttet til opioider

Det er fortsatt opiodier som folk dør av. Hele 83 prosent av dødsfallene skyldes opioider. Fortsatt er det andre opioider som morfin, kodein og oksykodon o.l med flest dødsfall, 26 prosent. 23 prosent døde av heroin, 17 prosent av syntetiske opioider som buprenofin, fentanyl og petidin o.l og 17 prosent av metadon. Hvorvidt det er legemidler foreskrevet av lege eller om det er kjøpt illegalt sier tallene ikke noe om.

Ni av elleve fylker hadde nedgang i overdoser

Ni av elleve fylker hadde en nedgang i overdosedødsfall fra 2020 til 2021 i størrelsesorden 20–58 prosent. Av dem hadde Innlandet størst nedgang, fra 19 til 8 dødsfall. De fleste av de ni fylkene var på omtrent samme nivå i 2021 som i 2019. Ett unntak var Nordland som hadde en nedgang i antall overdoser fra 18 i 2019 til 10 i 2020 og 7 i 2021.

Vestfold og Telemark hadde en økning fra 23 til 26 overdosedødsfall.
Trøndelag hadde like mange dødsfall i 2021 som i 2020, 14 dødsfall.

Kvinneandelen de fem siste årene har ligget mellom 28 og 30 prosent, men denne økte til 33 prosent i 2021. I 2021 var gjennomsnittsalderen for menn 42,5 år og for kvinner 50,2 år.

Det er også gledelig at overdose med intensjon, selvmord, også har en solid nedgang. I 2021 var 16 prosent av dødsfallene selvmord, mot 20 prosent i 2020.

Fagrådets sekretariat er glad for synkende tall, men FHI påpeker at tallene fra ett år ikke kan si noe om det er en trend. Men nedgangen er større enn det som er innenfor en naturlig variasjon.

Samtidig er det 241 liv som er tapt og vi må fortsatt arbeide for nullvisjonen som ble klart formulert i overdosestrategien 2019-2022:

Overdosestrategien er basert på en nullvisjon, slik Stortinget har vedtatt. I tråd med nullvisjonen på trafikkområdet formulerer vi nullvisjonen på overdosefeltet slik: Vi har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik måte at ingen mister livet av sitt rusmiddelbruk.
Nasjonal overdosestrategi