St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250, Sluppen
7006 Trondheim