Regjeringen beskriver åtte resultatmål i Opptrappingsplanen. Våre forventninger knytter seg til fire av dem:

 1. Barn og unges selvrapporterte psykiske plager er redusert med 25%
  Vår forventning: Bedre rammevilkår for grunnskolen der det må satses sterkere på tverrfaglighet. Sosialarbeidere må få sin naturlige plass i skolen. Elever må få undervisning om psykisk helse og hva som påvirker oss og vår oppmerksomhet. Det grunnleggende forarbeidet er allerede gjort gjennom lansering av helseappene Tankevirus og Grubl. Men arbeidet må gis prioritet gjennom Statsbudsjettet.
 2. Alle skal ha tilgang til kunnskapsbasert lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus
  Våre forventninger:
  a. Fjerne alle egenandeler for; ungdom under 23 år, for folk som lever under fattigdomsgrensen og for mennesker med ROP-lidelser.
  b. Avklare ansvarsforhold knyttet til helsehjelp for spilleproblemer og spillavhengighet som alt for lenge har blitt henvist til kulturdepartementet. Problemet må anerkjennes som et helseproblem og helsetjenestene må tilgodeses med ressurser til å drifte kunnskapsbasert behandling.
  c. sikre støtte til ideelle og frivillige lavterskeltilbud som for eksempel de brukerstyrte sentrene.
 3. Alle unge som henvises til psykisk helsevern for barn og unge skal få vurderingssamtale
  Vår forventning: BUP og TSB må få rammevilkår som gjør det mulig å tilby vurderingssamtaler til alle som selv, eller gjennom sin fastlege eller annen fagperson er henvist til spesialisthelsetjenesten.  
 4. De med alvorlige lidelser skal få økt levealder
  Vår forventninger:
  a. Statsbudsjettet må gi bedre og mer forutsigbare rammevilkår for lavterskel helsetilbud til ungdom, voksne og eldre med rus og/eller psykiske problemer. 
  b. Tydelige krav om trening som medisin i behandling – dette er et evidensbasert investeringspunkt som Statsbudsjettet burde tatt inn over seg, både innen rus og psykisk helse.

Svakheten i Opptrappingsplanen for Psykisk helse

Svakheten i Regjeringens Opptrappingsplan er ikke målene, ambisjonene eller det faglige innholdet, men mangelen på forpliktelse.

De to hyppigste begrepene knyttet til hva regjeringen vil gjøre er «vurdere og utrede». Gjennom tallrike rapporter, tilsyn og utredninger vet vi mye om hva som virker og hva som må til.

Vi mener også at beløpet som følger Opptrappingsplanen er for lite. 3 milliarder over 10 år kan neppe kalles en satsing. Når vi i tillegg vet at regjeringen finansierer målene og tiltakene rettet mot kommunene gjennom frie inntekter er det grunn til bekymring.

Vår forventning til Statsbudsjettet er derfor at regjeringen benytter anledningen til å vise handlekraft.