Antall narkotikautløste dødsfall har de siste 10-20 årene variert rundt et gjennomsnitt på 280 dødsfall per år. De siste årene er det medikamenter foreskrevet av lege som forårsaker flest dødsfall.

Et noe større antall dødsfall skyldes alkoholbruk. I 2022 var dette tallet på 395, et tall som har økt fra 339 i 2018.

Til sammen er det registrert 716 rusutløste dødsfall i 2022, viser Dødsårsaksregisteret, en økning på 97 dødsfall fra 2021 og en nedgang på to fra 2020.  

Med en egen alkoholstrategi og en egen overdosestrategi med en rekke tilhørende tiltak er det forstemmende å erfare at tallene ikke synker. 

Folkehelseinsitutttet publiserte tallene 9. juni.

Narkotikatuløste dødsfall

Åtte av ti dødsfall i 2022 er knyttet til bruk av opioider. I 2022 var opioider som morfin, kodein og oksykodon, (84 dødsfall) hyppigste dødsårsak. Dette er medikamenter, men det er ukjent om de er foreskrevet av lege.

Den nest hyppigste årsak til dødsfall var heroin (69 dødsfall), etterfulgt av metadon med 58 dødsfall. I 2022 var det høyeste antall dødsfall som følge av metadon siden 2012, da det var 60 dødsfall som følge av dette.   

For tredje år på rad er gjennomsnittsalderen til de som dør av narkotikautløste årsaker 45,0 år. I 2022 var gjennomsnittsalderen for menn 43,0 år og for kvinner 49,4 år. 

Hele 38 av dødsfallene ble registrert i Vestfold og Telemark i 2022. Dette er det høyeste antallet dødsfall i dette fylket siden 2001.  

Et fly av typen AIRBUS A380 med plass til 700 mennesker ble fjorårets "flystyrt i overdosesjøen". Rundt hvert rusutløste dødsfall står barn, foreldre, venner, søsken og hjelpere. Alle med sin sorg og maktesløshet. Hvordan kan vi klare å gi folk håp om noe bedre? Hvorfor klarte vi ikke å hjelpe bedre?

Uføre og ryggpasienter er nye grupper i risiko 

Redusert almenntilstand, sykdommer og svekkelser knyttet til aldring, kan ha betydning for risiko. I tillegg er løslatelse fra fengsel og utskrivelse fra rusbehandling kjente faktorer som øker risikoen for en overdose. 

Folkehelseinstituttet viser til en norsk studie som indikerer nye grupper som er i risiko for overdose. Studien viser at dødsfall med "andre opioider og syntetiske opioider" som dødsårsak har til dels andre kjennetegn enn de som har heroin som dødsårsak.  

Blant annet har de sjeldnere en narkotikarelatert diagnose hos allmennlege eller vært siktet for lovbrudd, mens det er mer vanlig at de har uførepensjon og har diagnosen ryggproblemer.

I tiden som kommer må forebyggende tiltak og behandling justeres for å nå fram til de nye risikogruppene. Helsedirektoratet er i gang med å finne tiltak som kan redusere antall dødsfall som følge av forekrevne medikamenter.