For litt under et år siden kontaktet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir) Fossumkollektivet med spørsmål om de var interessert i en tilleggskontrakt knyttet til barnevernsplasser.

Svaret ble ja. På nyåret åpner den første av i alt fire små avdelinger. To enheter for aldersgruppa 12-16 år og to for aldersgruppa 15-18 år. Alle med tre plasser hver. 

Målgruppa er ungdom med rusutfordringer, kombinert med ulike psykiske helseutfordringer, som trenger særlig individuell tilrettelegging og tilpasning.

Reduksjon i enetiltak

Tilleggskontrakten med små enheter kan bidra til å redusere bruken av enetiltak, slik Bufdir ønsker. Det foreligger mangelfull kunnskap om enetiltakene og hvordan de fungerer, ut fra det Fagrådet erfarer, og kritikken har de siste årene vært kraftig. 

Hovedoverskriften på de nye enhetene vil være å sikre særskilt individuell tilrettelegging. Gruppe vil alltid komme i andre rekke for denne målgruppa.
Lars Lian, styremedlem i Fagrådet og faglig leder ved Stiftelsen Fossumkollektivet.

Enkelte unge mennesker er krevende å ha i et fellesskap på grunn av atferd, fortsetter han, og tiltakene vil derfor kreve høyere bemanning enn det som er vanlig i barnevernstiltak. 

Enhetene vil ha egen psykolog-, lærer- og legeressurs knyttet til seg, og det vil bli vurdert ulike arbeidstidsordninger i tillegg til den typiske "Fossum-turnusen", med sju dager jobb/medleverskap og sju dager fri, for miljøpersonalet. Det skal være et trygt og godt behandlingsmiljø – både for ungdom og ansatte, forklarer Lian.

Lian ser fram til prosessen med å ansette folk til de ulike enhetene. De vil vektlegge personlig egnethet i stor grad, men vil også sikre utviklingspsykologisk og traumesensitiv kompetanse. Ett av målene er å unngå tvangsmidler i størst mulig grad,  sier han.

De nye enhetene i Fossumkollektivet skal knyttes til eksisterende avdelinger og vil fysisk ligge i nærheten av disse. Fossumkollektivet har allerede nok bygningsmasse til å svare ut to av de nye enhetene, men trenger å anskaffe to nye lokasjoner i løpet av 2022. 

Fossumkollektivet har per i dag én ren barnevernsavdeling pluss fem enheter som både tar imot fra barnevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).   

Fossumkollektivet har nærmere 40 års erfaring med behandling av unge med  rusproblemer. Den første avdelingen ble etablert i Spydeberg allerede i 1983.

Standardiserte forløp

I likhet med pakkeforløpene i TSB skal de nye enhetene følge standardiserte forløp i barneverninstitusjon

Standardisert forløp skal sikre at barn får god omsorg. Forløpene vektlegger
• medvirkning fra barn og foreldre eller foresatte
• rett forståelse av situasjonen
• rett hjelp
• samarbeid med andre etater og nettverk
• gode planer for hva som skal skje etter utflytting

Standardisert forløp er et rammeverk som legger føringer for administrative og praktiske oppgaver før, under og etter institusjonsoppholdet.

Vi gratulerer Fossumkollektivet med den nye avtalen!