Oppsummeringen  av funnene fra 33 tilsyn i 2019 viser lovbrudd i to av tre tilsyn (22). Begge tjenestene sviktet i de unges rett til medvirkning, kartlegging og oppfølging av de unges behov, og det sviktet i samarbeidet mellom tjenestene. Lovbruddene gjaldt enten en eller begge tjenestene.

Det er alvorlig at tjenestene verken hver for seg eller samlet gjør det som kreves for at unge skal få tilstrekkelig og koordinert hjelp og oppfølging i overgangen til voksenlivet.
Helsetilsynet

Det landsomfattende tilsynet på barnevern og sosialområdet omhandlet barn og unge som har eller har hatt tiltak fra barnevernet. Barnevernet kan gi oppfølging fram til de unge fyller 23 år, men mange trenger mer enn det barnevernet kan tilby. Det kan også være nødvendig med hjelp og støtte fra Nav.

Selv om mange unge med barnevernerfaring greier seg bra, viser forskning at på gruppenivå kommer de dårligere ut enn andre på viktige områder som utdanning, inntekt og å delta i arbeidslivet. Forskere har funnet at de som tar imot oppfølging, greier seg bedre enn de som ikke får ettervern.

Tilsynet hadde et tredelt tema som alle inkluderte brukermedvirkning

  1. om barnevernet forberedte, gjennomførte og avsluttet ettervern på en forsvarlig måte
  2. om Nav sørget for forsvarlige kartlegginger og individuelt tilpasset tjenester for unge som har hatt barnevernstiltak
  3. om de to tjenestene samarbeidet og samhandlet på en forsvarlig måte

Samlet sett fant fylkesmennene lovbrudd på alle de undersøkte delområdene. Begge tjenestene er pålagt å sørge for at ungdommene får en reell medvirkning. Tjenestene skal innhente, vurdere og legge vekt på synspunktene til de unge i alle avgjørelser som gjelder han/henne. 

Ungdommene formidlet i tilsynet at:

  • oppfølgingen var avhengig av person
  • det var vanskelig å få tak i kontaktpersonen
  • det tok lang tid før noen ringte tilbake etter at de hadde prøvd å få tak i vedkommende 
  • de savnet mer informasjon om hva som skulle skje
  • de opplevde at Nav ikke kjente godt nok til situasjonen og behovene deres

Flere av rapportene viser til at ungdom som har takket nei til ettervern, ikke blir kontaktet i ettertid eller gitt anledning til å ombestemme seg.

Flere av Nav-kontorene kartlegger ikke de unges behov slik at de får forsvarlige sosiale tjenester og legger ikke til rette for at de unge får medvirke i kartlegging av egen situasjon og behov. Det var også flere Nav-kontor som ikke gir de unge opplysning, råd og veiledning ut fra deres konkrete behov når det er aktuelt. Fylkesmennene fant også at fere av Nav-kontorene ikke behandler søknader fra unge om økonomisk stønad etter en konkret og individuell vurdering, men bruker en ungdomssats som ligger langt under den statlige veiledende satsen for enslige og personer i bofellesskap.

Helsetilsynet mener tilsynet har avdekt en alvorlig situasjon 

Som velferdssamfunn kan vi ikke rolig se på at sikkerhetsnettet svikter sårbare unge på denne måten. Det er derfor viktig at kommunene lærer av funnene, sier Helsetilsynet. Det er kommunene som skal sikre at tjenestene er innrettet slik at de møter de unges behov på forsvarlig måte – og slik at hjelpen hjelper!

Fagrådet har i flere år engasjert seg i hvordan samfunnet avdekker vold, overgrep, rus og omsorgssvikt for våre barn og unge. Vi velger igjen å sitere Dr. Hans Haltmayer ved Jedermayer Suchthilfe Wien: – Å forebygge rusavhengighet og psykiske lidelser er å stanse overgrep og vold mot barn!