Fra september til desember 2020 publiserte Statens Helsetilsyn 15 rapporter fra Fylkesmannsembetenes tilsyn av barneverntjenesters arbeid ved undersøkelser.

Kun i tre kommuner ble det ikke avdekket lovbrudd. Bydel Grorud i Oslo kommune, Karmøy kommune og Østre Toten kommuner viste god praksis. 

Barneverntjenestene i tolv andre kommuner hadde ett eller flere lovbrudd på følgende områder:

 • dokumenterer ikke relevante barnevernfaglige vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsene, herunder vurdering av barnets beste
 • sikrer ikke at innhenting av opplysninger i undersøkelser er i tråd med barnevernloven § 6-4

 • har ikke tilstrekkelig system og kontroll for å fange opp svikt

 • manglende styringssystem som sikrer og kontrollerer at alle undersøkelser gjennomføres forsvarlig og i samsvar med loven
 • styringssvikt ved at ledelsen ikke har oppdaget og/eller forhindret lovbrudd i saker som vurderes å være gjennomført på en uforsvarlig måte 
 • har høy risiko for at barn og familiers behov for hjelp ikke fanges opp
 • sikrer ikke at alle undersøkelser avsluttes med vedtak innenfor fristen
 • sikrer ikke en forsvarlig internkontroll som tydeliggjør ansvar og myndighet i barnevernleders fravær
 • sikrer ikke at undersøkelser der saken gjelder alvorlig bekymring for barns omsorgssituasjon blir håndtert forsvarlig
 • sikrer ikke barns medvirkning i undersøkelser 
 • sikrer ikke at barnets synspunkt, vektleggingen av barnets mening, og vurderingen av barnets beste fremkommer i alle vedtak.
 • sikrer ikke at vedtak om hjelpetiltak er tilstrekkelig tydelig på omfanget av tiltaket
 • bryter prinsippet om god forvaltningsskikk; å sørge for tilstrekkelig og etterrettelig dokumentasjon slik at en kan gjøre rede for hva som er gjort i saken og begrunnelsen for dette
 • mangler i planlegging, gjennomføring og avslutning av undersøkelser og i  dokumentasjon av arbeidet 
 • planene som utarbeides fremstår ikke som et praktisk verktøy for å sikre en forsvarlig planlegging og fremdrift i undersøkelsene.
 • det foretas ikke fortløpende vurderinger av den informasjonen som hentes inn

 • opplæringen i barneverntjenesten er ikke satt i system, og sikrer ikke at hver ansatt får lik og tilstrekkelig opplæring

Svikt i kjerneoppgaver

Tilsynet avdekket gjennomgående lovbrudd i barneverntjenestens kjerneoppgaver.

Ledere på flere nivå svikter og sikrer ikke systematisk gjennomføring av  undersøkelser, dokumentasjon og forsvarlige vurderinger - før sakene får sin endelige konklusjon. 

Urovekkende omfang

Rapportene som viser lovbrudd er dessverre ikke unntakene. I flere år har Helsetilsynet rapportert om svikt og lovbrudd i barneverntjenestene, i barneverninstitusjonene/ ungdomshjemmene, i Bufetat og i samarbeidsrelasjonen mellom NAV og barneverntjeneste.

Allerede i 2017 dokumenterte Barnevoldutvalget i sin rapport "Svikt og svik" at "en fremtredende svikt var at en unnlot å snakke med barna selv for å undersøke mulig mishandling. Barn i talefør alder er den nærmeste kilden til informasjon om deres egne liv, og viktigheten av slike samtaler understrekes i en rekke retningslinjer."

Lærer tjenestene av tilsyn?

Som et godtfungerende velferdssamfunn kan vi ikke rolig se på at sikkerhetsnettet fortsetter å svikte sårbare unge.

Det er kommunene som skal sikre at tjenestene er innrettet slik at de møter de unges behov på forsvarlig måte – og slik at hjelpen hjelper. Men Bufetat og NAV og spesialisthelsetjenesten med sine avdelinger har også et stort faglig ansvar i å sikre veiledning og ikke minst gi barn og unge hjelp og behandling.  

Vi velger igjen å sitere Dr. Hans Haltmayer ved Jedermayer Suchthilfe Wien: – Å forebygge rusavhengighet og psykiske lidelser er å stanse overgrep og vold mot barn!