Mange barn som får hjelp fra barnevernstjenesten har utviklet, eller er i risiko for å utvikle, atferds- og rusproblemer. For mange av ungdommene fører ikke bruk av rusmidler til videre problemutvikling, mens andre ungdommer utvikler problemer. Barn og unge som debuterer tidlig med rus og har samtidige psykiske vansker, utgjør en spesielt sårbar og utsatt gruppe.

Dersom barnevernstjenesten er usikker på hvorvidt et forløp skal iverksettes, er hovedregelen at forløpet iverksettes

Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet "Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevernet" etter modell av Pakkeforløp for psykisk helse og rus. De understreker at det skal være lav terskel for oppstart av forløpet. 

Forløpet starter når barnevernstjenesten vurderer at ett eller flere av disse kriteriene er til stede:

  • Barnet ønsker hjelp for sine psykiske vansker eller rusmiddelproblemer, og/eller når foreldre ønsker at barnet skal få hjelp for sine psykiske vansker eller rusmiddelproblemer.
  • Akutte symptomer på psykiske vansker eller lidelser.
  • Barnevernstjenesten vurderer at det er behov for at helsetjenesten kartlegger barnets behov for psykisk helsehjelp eller rusmiddelproblemer. 
  • Når bekymringsmeldingen til barnevernstjenesten kommer fra helsetjenesten, er det ofte grunnlag for å starte forløpet.

Kan pakkeforløpet tette samarbeidshullene knyttet til barn og ungdom?

Helsetilsynet gjennomførte nylig et landsomfattende tilsyn med oppfølging og samarbeid mellom barnevernet og NAV. Funnene var nedslående. Oppsummeringen  av funnene fra 33 tilsyn i 2019 viste lovbrudd i to av tre tilsyn (22). Begge tjenestene sviktet i de unges rett til medvirkning, kartlegging og oppfølging av de unges behov, og det sviktet i samarbeidet mellom tjenestene. Lovbruddene gjaldt enten en eller begge tjenestene.

Vi har i flere år engasjert oss i hvordan samfunnet avdekker vold, overgrep, rus og omsorgssvikt overfor våre barn og unge, og håper at det nye pakkeforløpet kan bidra til bedre hjelpetilbud.

Pakkeforløpet beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Pakkeforløpet gir også råd til hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet.

Pakkeforløpet ble publisert 24. august 2020, etter at intern og ekstern høring ble avsluttet sommeren 2019.