Nå skal Stortinget behandle proposisjonen. Det må vi anta skjer raskt siden lovendringen skal gjelde fra 1.1.2023.

Avviklingen av Fritt behandlingsvalg innebærer at private leverandører ikke lenger kan få godkjenning for å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Videre innebærer endringene at godkjenningen til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten bortfaller når ordningen avvikles. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil fremdeles ha rett til å velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak

12 måneders overgang
Den største endringen fra det opprinnelige forslaget er at overgangsperioden settes til ett år. Det vil altså si at personer som har startet behandling i en fritt behandlingsvalg institusjon, får 12 måneder på å avslutte behandlingen.

Retten til å velge opprettholdes
Pasientenes rett til å velge behandlingssted videreføres. Men nå kan de velge mellom offentlig sykehus eller ideelle institusjoner med avtale med et regionalt helseforetak. Fritt behandlingsvalg skal i stedet kalles rett til valg av behandlingssted. Det lovfestes i pasient- og brukerrettighetsloven.

Noen får avtale?
Departementet har bedt de regionale helseforetakene om å vurdere hvorvidt godkjente virksomheter i fritt behandlingsvalg-ordningen i dag leverer tjenester som oppfyller et viktig nasjonalt eller regionalt behov og påse at slike tjenester også i fremtiden gjøres tilgjengelige. Her er det noe uklart hvor langt det arbeidet har kommet, men vi vet flere institusjoner har vært i kontakt med de regionale helsefortakene. Men det er så langt ikke lagt ut noen anbud innenfor TSB.

Totalt er det 1858 døgnplasser i de offentlige sykehusene og de ideelle med avtale.

Fra 2015
Fritt behandlingsvalg ble innført av Solberg-regjeringen i 2015 og målet med ordningen var å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.

TSB står for 60 prosent av kostnadene i Fritt behandlingsvalg. Kostnadene har økt for hvert år og i 2021 ble det brukt 301 millioner kroner, og 753 pasienter fikk sin behandling der. Det er 19 godkjente Fritt behandlingsvalg-leverandører innenfor TSB. Fritt behandlingsvalg-leverandørene har ikke volumbegrensninger i sine godkjenninger og kan i prinsippet etablere seg hvor de vil i landet. 

Pengene skal bli i TSB
Fagrådet skrev i vårt høringssvar at pengene som i dag brukes innenfor ordningen må bli igjen i TSB.

Departementet skriver i proposisjonen "Departemenet understreker at avviklingen ikke innebærer en omprioritering av innsats mellom tjenesteområder." Det innebærer slik vi leser det at midlene som i dag brukes til TSB fortsatt skal brukes på området. Som nevnt over utgjør det mer enn 300 millioner kroner for TSB.