Grunnmuren for vurderinger om bruk av tvang for folk med rusproblemer, er også flyttet helt vekk fra sosialfaglige ansatte, over til leger og jurister.

I desember skal vi levere høringsuttalelse til ny Tvangsbegrensningslov. Arbeidet har startet og vi skal sette oss inn i et solid stykke NOU-arbeid nedfelt på 800 sider.

Med et så stort dokument er det krevende å få oversikt over hva som er drøftet og ikke drøftet. Det er mange gjentakende refleksjoner og omfattende bruk av henvisninger med store krav til leserens kompetanse og tålmodighet.

Dagens tvangslovgivning er fragmentert og preget av sektorinndeling
Fire ulike lover regulerer bruk av tvang overfor mennesker med psykisk sykdom, rusavhengighet, psykisk utviklingshemming og mennesker som av ulike grunner ikke har samtykkekompetanse, som for eksempel pasienter med demens. Det er dokumentert store geografiske forskjeller i bruk av tvang, tolkning av regelverk og behandling av klager og ankesaker. Dagens lovverk ivaretar i liten grad helhetstenkning rundt enkeltmennesker, og samhandling på tvers av sektorer fremstår for ofte tilfeldig.

Det er av den grunn løfterikt at regjeringen ønsker å forbedre praksis og i lovforslaget sette frivillighet og personens hjelpebehov i høysetet framfor diagnose.

Det første som slår oss er at inntaksmodellen til tvang i tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet (TSB) endres etter mønster av psykisk helsevern. Grunnmuren for vurderinger om bruk av tvang for folk med rusproblemer, er flyttet helt vekk fra sosialfaglige ansatte, over til leger og jurister. 

Vi minner om høringsfristen 16. desember.

Medlemmer hos oss kan ta kontakt med oss for å få innspill til sine høringssvar eller gi oss innspill på hva de mener vi bør understreke i vårt høringssvar.

Tvangsbegrensningsnemder uten sosialfaglig kompetanse
For å begrense bruk av tvang foreslår NOU-utvalget å avvikle kontrollkommisjonene og fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, og i stedet opprette tvangsbegrensningsnemnder som skal bestå av en jurist som leder, en lege og en pårørende/bruker. I tillegg skal de nye nemndene ta over noen av tilsynsoppgavene som ligger hos fylkesmannen i dag.

Utvalget nevner ikke behovet for sosialfaglig kompetanse.

Mange nemnder betyr behov for flere sakkyndige?
Uten unntak ser utvalget for seg flere nemnder i hvert fylke enn antall kontrollkommisjoner i dag. Logisk nok ettersom de nye nemndene får et større ansvarsområde og et større krav til stedlig tilsyn.

I 2018 var det 54 kontrollkommisjoner rundt om i landet. Vi vil med stor interesse se på hvordan dette praktisk skal løses ut fra demografiske og geografiske utfordringer, når vi vet det er mangel på eksperter i enkelte regioner.

Økonomisk vil en spare noen utgifter til Fylkesnemndene og justeringen med ett medlem mindre i nemnda enn i kontrollkommisjonen. Utvalget mener at etableringen av de nye nemndene vil koste ekstra i en overgangsfase, men mener at forslaget legger så godt til rette for redusert bruk av tvang at ordningen på sikt blir kostnadsnøytral med dagens ordning. Vi undrer oss over at utvalget ikke i større grad problematiserer kostnader til et større antall nemnder, et større antall sakkyndige og ikke minst et større antall nemnder i områder der eksperttettheten er liten eller også fraværende, og reiseavstandene lange.

En annen bekymring er at utvalget heller ikke nevner rusavhengighet som eget kunnskapsfelt for de sakkyndige som skal sitte i nemndene 

Vi minner igjen om høringsfristen 16. desember og medlemsfordelen ved å få hjelp, kommentarer og mulighet til å gi innspill til høringssvar.

Ta kontakt med oss på fagraadet@rusfeltet.no

Les forslaget til ny tvangsbegrensningslov ved å klikke her