Studie- og emneansvarlige ved utdanningsinstitusjonene har ikke prioritert å bli enige om en “kunnskapspakke” i rus- og avhengighet. Dermed har studietilbudet variert sterkt mellom høyskolene og universitetene – fra valgfag til spesialisering.

Fra høsten 2020 har alle helse- og sosialutdanninger nye programplaner og retningslinjer.

Det har pågått og pågår, et stort utviklingsarbeid for å utarbeide nasjonale retningslinjer for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Den første delen av Nasjonale retningslinjer ble vedtatt 15. mars 2019 som markerte en viktig milepæl for et historisk utviklingsarbeid for helse- og sosialfagutdanningene. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse.

Retningslinjene trer i kraft høsten 2020 og inkluderer åtte utdanninger: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning.

Arbeidet med utvikling av nasjonale retningslinjer er et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og familiedepartementet (BFD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Kunnskapsdepartementet (KD). Det er organisert som et eget prosjekt, RETHOS-prosjektet.

Vi er glad for at departementene nå har laget tydeligere retningslinjer for utdanningene. Vi skulle imidlertid gjerne sett at enhver høyere helse- og sosialfaglig utdanning hadde rus og avhengighet som eget emne med krav om et gitt timetall/ antall studiepoeng. 

Les mer om retningslinjene