Folkehelseinstituttet er Norges kontaktpunkt inn mot EMCDDA og bidrar med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

Hovedpunkter fra rapporten er:
  1. Tilgjengeligheten til narkotika er vedvarende høy på tvers av alle typer stoffer, og omfanget og kompleksiteten av ulovlig narkotikaproduksjon i Europa fortsetter å vokse.
  2. Narkotikabrukere eksponeres nå for et bredere spekter av psykoaktive stoffer, ofte med høy styrke og renhetsgrad. Ettersom disse selges som pulver eller piller som ser svært like ut, kan det hende at forbrukere er uvitende om hva de tar.
  3. Behovet for effektive strategier for risikokommunikasjon er stor. Forbrukere må gjøres oppmerksomme på helseskader forbundet med nye stoffer, legemiddelinteraksjoner og høypotente stoffer.
  4. Nye psykoaktive stoffer (NPS) fortsetter å være en folkehelseutfordring i Europa. I 2022 ble 41 nye rusmidler rapportert for første gang gjennom EUs system for tidlig varsling (EWS), noe som bringer det totale antallet overvåket av EMCDDA til 930.
Europas cannabispolitikk utvides gradvis  

Europas cannabispolitikk omfatter ikke bare kontroll av ulovlig bruk og besittelse av cannabis, men også regulering av cannabis og cannabinoider til medisinsk og annen bruk (f.eks. kosmetikk og mat).

I dag har seks EU-medlemsstater; Tsjekkia, Tyskland, Luxembourg, Malta, Nederland og Sveits, innført eller planlegger å innføre, nye metoder for å regulere tilbudet av cannabis til rekreasjonsbruk. Disse endringene understreker behovet for å overvåke og evaluere for å få en bedre og helhetlig forståelse av hvordan endringene vil påvirke folkehelse og sikkerhet.

Cannabis er fremdeles det mest brukte ulovlige rusmiddelet i Europa. Rundt 8 prosent (22,6 millioner) av voksne europeere (15-64 år) anslås å ha brukt cannabis det siste året. I 2021 nådde den beslaglagte mengden hasj (816 tonn) og marihuana (256 tonn) i EU sitt høyeste nivå på ti år, noe som tyder på høy tilgjengelighet av dette stoffet. I Europa ble anslagsvis 97 000 personer innlagt til en eller annen form for behandling for problemer knyttet til cannabisbruk i løpet av 2021.

Noen cannabisprodukter, inkludert naturlig cannabis, kan være tilsatt sterke syntetiske cannabinoider, noe som kan medføre risiko for forgiftning. Svært potente ekstrakter og spiselige produkter har vært forbundet med akutte forgiftninger på sykehusenes akuttmottak.
Folkehelseinstituttet.no

I 2022 ble hexahydrocannabinol (HHC) rapportert som det første semisyntetiske cannabinoid i EU. Det ble identifisert i to tredjedeler av medlemsstatene, og i noen EU-land selges det som et «lovlig» alternativ til cannabis. Siden oktober 2022 har HHC vært gjenstand for intensiv overvåking innenfor EUs system for tidlig varsling (EWS) for å få en bedre forståelse av den potensielle risikoen for Europa.

Heroin er fortsatt på opioid-toppen

Heroin er fortsatt det mest illegalt brukte opioid i Europa. Enkelte steder er det økende bekymring for bruken av syntetiske opioider som er svært potente og utgjør stor risiko.  Kun små mengder må til for å produsere tusenvis av doser, hvilket er lukrativt for kriminelle grupper.

Tilgjengeligheten av heroin er høy. Mengden heroin som ble beslaglagt i EUs medlemsstater, ble mer enn doblet til 9,5 tonn i 2021. Nesten all heroin som konsumeres i Europa, stammer fra Afghanistan, der Taliban kunngjorde et forbud mot dyrking av opiumsvalmue i april 2022. Det er for tidlig å si hvordan det europeiske heroinmarkedet vil bli påvirket av dette forbudet, men det fryktes at en eventuell knapphet på stoffet kan føre til en økning i tilbud av, og etterspørselen etter, syntetiske opioider.

Rekordmange kokainbeslag

Kokain er det mest brukte ulovlige sentralstimulerende stoffet i Europa, og det ble brukt av rundt 1,3 prosent (3,7 millioner) voksne europeere (15-64 år) det siste året. Det var det mest fremtredende stoffet knyttet til akutte forgiftninger på sykehusenes akuttmottak i 2021, og ble nevnt i 27 prosent av tilfellene. 

Foreløpige tall for 2022 viser at mengden kokain beslaglagt i Antwerpen, Europas nest største havn, økte til 110 tonn fra 91 tonn i 2021. Mye tyder på at organiserte kriminelle grupper også i økende grad tar i bruk mindre havner i andre EU-land og land som grenser til EU. Ulovlig kokainproduksjon i EU blir stadig viktigere. I 2021 ble 34 kokainlaboratorier demontert (23 i 2020), deriblant noen store anlegg.
Folkehelseinstituttet.no

Les mer om rapporten på FHI sin nettside