Finlands kommisjonær i EMCDDA Ylva Johansson åpnet narkotikabyråets digitale lansering av rapporten og understreket i sin innledning at levekårsproblemer som psykisk uhelse, fattigdom og dårlige boforhold er dominerende for folk men rusproblemer. Rusbruk kommer sjelden alene, sa hun. Rapporten fra EMCDDA understreker også denne sammenhengen, i likhet med tidligere år.

Finner i snitt ett nytt psykoaktivt stoff hver uke

EUs sitt system for tidlig varsling av nye rusmidler EWS fyller 25 år. EWS har kartlagt hele 880 nye stoffer de siste årene og finner i gjennomsnitt ett nytt psykoaktivt stoff hver uke. EMCDDAs direktør Alexis Goosdeel fortalte at kjøp og salg av psykoaktive stoffer i økende grad foregår via sosiale medier.

Et viktig arbeid videre er å støtte laboratorier som analyserer innhold i rusmidler og som tolker kroppsvæsker ved obduksjon etter overdosedødsfall. Alexis Goosdeel (vår oversettelse)

I 2021 ble 52 nye rusmidler rapportert for første gang, inkludert seks nye syntetiske opioider, seks syntetiske katinoner og femten nye syntetiske cannabinoider.

I 2020 ble det gjort rekordhøye beslag av nye psykoaktive stoffer (NPS) i Europa (27 EU land, Tyrkia og Norge), totalt 6,9 tonn (41 100 beslag). Av det beslaglagte materialet var 3,3 tonn syntetiske katinoner, noe som ofte blir solgt som erstatning for etablerte sentralstimulerende rusmidler (f.eks. kokain, MDMA). 
fhi.no

Aldri vært så tilgjengelig

Goosdeel la videre vekt på rusmidler aldri har vært så tilgjengelige og giftige som nå - og at fantasien virker endeløs på hva som kan brukes som rusmidler. EMCDDA ser større diversitet i cannabisprodukter med tilhørende større risiko. Cannabisprodukter blir stadig mer mangfoldige, og inkluderer ekstrakter, spiselige produkter (med høyt THC-innhold) og CBD-produkter (med lavt THC-innhold).

Rapporten fremhever også bekymringer rundt ulovlige cannabisprodukter kontaminert med syntetiske cannabinoider, som kan være svært potente og giftige. Brukere som tror de har kjøpt naturlige cannabisprodukter kan være uvitende om at et produkt inneholder syntetiske cannabinoider og at de utsettes for større helserisikoer.
fhi.no

Chrystal Meth øker og mengden av ulike tabletter sprayet med syntetiske rusmidler øker, fortalte Goosdeel. Metaamfetamin sprer seg i stor grad utenfor EU og det er spesielt viktig å observere utviklingen og beskytte Europa mot dette, sa han. Han pekte videre på usikkerheten som råder rundt konsekvensene av krigen i Ukraina og Talibans ledelse i Afghanistan. 

Avslutningsvis oppfordret Goosdeel EU, Tyrkia og Norge til å lære av feilslått ruspolitikk og investere mer i evidensbasert praksis. Levekårsutfordringer øker lidelsene og alvorlighetsgraden av rusbruk. Han viste til målene som er nedfelt i EU sin Narkotikastrategi og handlingsplan. 

Rapporten understreker behovet for en oppskalering av behandlingstjenester og skadereduserende tjenester i Europa for personer som injiserer narkotika. I 2020 var det bare Tsjekkia, Spania, Luxembourg og Norge som rapporterte å oppfylle Verdens helseorganisasjons (WHO) 2020-mål om å dele ut 200 sprøyter per år per person som injiserer narkotika og å ha 40 prosent av gruppen av høyrisikobrukere av opioider på opioidagonistbehandling, noe som er et forebyggende tiltak mot overdose. 

Folkehelseinstituttet har bidratt med data og informasjon til EMCDDA om narkotikasituasjonen i Norge.