Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) er sentrene som nå blir samlet til ett felles nasjonalt senter. 

Det nye senteret skal organiseres i Oslo Universitetssykehus, under klinikk psykisk helse og avhengighet. Parallelt skal det bli igjen et fag- og kompetansemiljø i Sykehuset Innlandet, uten at detaljene rundt dette er kjent. 

Omstillingsprosess

2024 er definert som et omstillingsår, skriver NKROP på sin nettside. Mandat, prioriteringer, oppgavefordeling og ikke minst nytt navn blir viktige punkt som må avklares. Det nye senteret vil starte opp fra 1. januar 2025. 

Saksdokumentene om sammenslåingen slår fast at en samling av tre kompetansesentre vil gi et mer robust fagmiljø med høy kompetanse på tvers av psykisk helse og avhengighet. Felles ledelse og administrasjon vil senke de økonomiske utgiftene.

Rammen for senteret er satt til 14 millioner kroner samlet, som er godt under samlet budsjettrammen for de tre tjenestene i dag.  

Tidligere advart mot at dette er prematurt

I forbindelse med revisjon av nasjonale tjenester i 2019 satte Helse- og omsorgsdepartementet en tidsramme for nasjonale kompetansetjenester til fem eller ti år, avhengig av mandatet som er gitt. Det finnes i dag 53 nasjonale kompetansetjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. NKROP og NAPP ble etablert i 2012 og NK-TSB i 2013.

Vi har tidligere tatt opp signalene om endringer i kompetansetjenestene i møte med Helse- og omsorgsdepartementet. Brukerorganisasjonene har også engasjert seg. NK-TSB og NKROP omfavner store og kompliserte ansvarsområder og representerer et ungt fagområde innen spesialisthelsetjenesten. 

En endring er prematur, men det er samtidig gledelig at sentrene ikke blir lagt ned, men sammenslått. Kompetansetjenestene har opparbeidet seg både posisjon og nyttige funksjoner, og har nå fått forlenget tillit om enn i endret format.

Vi er imidlertid bekymret for at en sammenslåing vil svekke rus og avhengighet som eget fagområde.

NK-TSB og NKROP har en rekke overlappende ansvarsområder som lettere kan ses i sammenheng. Vi skulle gjerne hatt en fortsatt sterk satsning inn mot rus og avhengighet. NAPP sitt ansvarsområde er alene knyttet til utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. 

Oppgavene er fortsatt mange og kompliserte i rusfeltet og vi trenger kompetansetjenestene som både samler ledere om retning og som evner å være tett på utviklingen av fagfeltet.  

Tjenestetilbudet har uønsket variasjon nasjonalt, både når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. For eksempel er ikke basistjenester utbygget og tilgjengelig i alle sykehusområder. Kun én av tre leger som jobber i TSB er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, og én av fem psykologer er spesialist i rus- og avhengighetspsykologi.
NK-TSB

Det er mye usikkerhet blant de ansatte og sekretariatet erfarer at prosessen er uforutsigbar med mangelfull informasjon til dem det gjelder. Noen har allerede sagt opp sine stillinger og sentrene står i fare for å miste flere med uvurderlig fagkompetanse.

Både NKROP og NK-TSB er blant våre 152 medlemsorganisasjoner og vi ser fram til å følge prosessen videre tett - i dialog med både bruker- og pårørendenettverk og myndigheter.