Dette er mer enn kvalifisert synsing. Det er et arbeid på å se trender i samfunnet som påvirker hvordan rus- og avhengighetsbehandling vil utvikle seg i årene som kommer, og ikke minst hvor godt rustet ledere og ansatte er til å møte disse trendene.
Prosjektleder Hilde Harwiss, NK-TSB

Vi har tatt en prat med prosjektleder Hilde Harwiss som forteller at NK-TSB rett etter påske vil presentere identifiserte trender. Du vil etter presentasjonen kunne gi ditt anonyme synspunkt på trendene ved hjelp av digitale evalueringsverktøy, forteller Harwiss. 

Du kan velge å delta på en fysisk halvdagssamling 12. april, eller på to kortere digitale samlinger 13. og 14. april.
Les mer om arbeidet med fremtidsstudien og samlingene her.

To av trendene som allerede er godt kjent for de fleste, er mangel på fagfolk og strammere økonomi. Hvilke andre trender ser du? Finnes det trender og blindsoner som vi i dag ikke kjenner til og som vil få betydning for fremtidens rus- og avhengighetsbehandling? Og har vi tilstrekkelig beredskap til å møte trendene på en offensiv måte?

Skal vi som er i rusfeltet påvirke fremtidens rus- og avhengighetsbehandling, må vi vite hvilke underliggende strømninger som har vesentlig betydning for utviklingen, sier Harwiss. Dette er et tema som både pasienter og pårørende, fagfolk, forskere og ledere bør engasjere seg i, i tillegg til helsebyråkratiet, mener hun. På den måten kan en arbeide med fremtiden på en offensiv måte.

NK-TSB har lagt opp en tidslinje for arbeidet for "Rus- og avhengighetsbehandling 2035" som ser slik ut: 

  1. Innhente innsikt ved en bred gjennomgang av forskning/litteratur og dybdeintervjuer med nøkkelinformanter
  2. Utføre en analyse av 8-12 identifiserte trender for å gi ny innsikt som kan utfordre underliggende antakelser
  3. Samle deltakere som har sektor- og fagkompetanse til en egen fremtidssamling for å evaluere trendene
  4. Lansere rapporten «Rus- og avhengighetsbehandling 2035» og presentere funnene på TSB-lederkonferansen 14.-15. september 2023.​
  5. Videre vil Nasjonal kompetansetjeneste TSB invitere ledere til egne samlinger for å jobbe med tjenesteutvikling knyttet til funnene fra prosjektet. ​

Fremtidsstudien gjøres i samarbeid med inFuture, som er et analyse- og rådgivningsselskap. inFuture har tilsvarende analyse for Fremtidens helse og omsorg. I den rapporten ble viktige trenderfor samfunnet, pasienten og tjenesten identifisert.