Det er godt kjent for mange at regjeringen fjernet mange øremerkede tilskudd på statsbudsjettet for 2023. Organisasjonene ble vist over på søknadsbaserte ordninger. Mange ble bekymret og det skapte usikkerhet.

Parallelt arbeidet tilskuddsavdelingen i Helsedirektoratet med en gjennomgang av regelverket for de eksisterende ordningene. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som godkjenner regelverket og Helsedirektoratet behandler søknadene. 

Mange står i fare for å måtte avvikle

26. april arrangerte Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) en markering utenfor Stortinget. NKS driver sju lavterskel veiledningssentre for pårørende rundt om i landet - som alle står i fare for å måtte avvikle. 

Mange var til stede utenfor Stortinget og det var appeller fra ansatte og brukere, samt fra alle de politiske partiene. Alle var opptatt av frivillighetens betydning og rammevilkår, men regjeringspartiene kunne ikke love mer til ideelle og frivillige i revidert budsjett. Nok en gang er det SV som sitter med nøkkelen som regjeringens støtteparti. Politikere fra opposisjonen var klare i sine krav til regjeringen: Dette må det ryddes opp i!

38 tilskuddsordninger

Det finnes hele 38 tilskuddsordninger for psykisk helse og/eller rus og avhengighet. Beløpene som er i de ulike tilskuddsordningene varierer fra noen få millioner til 152 millioner for ordningen "Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet". I denne ordningen kom det inn 72 søknader og 36 fikk innvilget støtte. 

For ordningen "Forebyggende innsats på rusmiddel- og dopingområdet" var søknadspotten på 66 millioner kroner. 14 søkte og 6 fikk innvilget støtte. 

Mangel på åpenhet og overgangsordninger

Mange av organisasjonene som har mistet støtten er oppgitt over manglende åpenhet i prosessen med regelverket for de ulike ordningene. Videre at det ikke gis overgangsordninger ved så omfattende endringer.

Mange organisasjoner har forpliktelser gjennom leieavtaler og ansatte som nå må permitteres eller sies opp. Mange mindre organisasjoner har liten egenkapital og de har i liten grad mulighet til å bygge opp egenkapital, fordi ubrukte midler må overføres til påfølgende år og trekkes fra neste tilskudds-utbetaling.

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen har allerede lekket at de legger mer penger i revidert budsjett, fordi lønns- og prisveksten de la til grunn i oktober var for lav.

Vi har imidlertid ikke hørt noen flere lekkasjer på dette området og er spent på om frivillige og ideelle innen rus og psyksik helse styrkes allerede inneværende år. Mange organisasjoner venter i spenning.

Oversikten over de ulike tilskuddsordningene, hvem som har fått og hvem som har fått avslag finner du ved å klikke her.