I dag ble statsbudsjettet for 2023 lagt frem. Regjeringen har i forkant brukt mye tid på å dempe forventningene. Men i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det; Løfter psykisk helse- og rusfeltet og viser til at regjeringen bevilger 300 millioner til psykisk helse og rusfeltet. 


- Vi foreslår derfor 150 millionar kroner til styrking og utvikling av nye tiltak til psykisk helse og rusfeltet og til helsestasjons- og skulehelsetenesta, i tillegg til 150 millionar kroner til sjukehusa for å styrke døgnbehandlinga i spesialisthelsetenesta.

 - Vi vil styrke og utvikle innsatsen spesielt overfor barn og unge og pasientar med alvorlege og samansette psykiske helse- eller rusproblem, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Avvikler en rekke øremerkede tilskudd
Regjeringen vil avvikle en rekke av de øremerkede tilskuddene på rusfeltet og innlemme dem i de søknadsbaserte ordninger. I forslaget til statsbudsjettet står det at hensikten er å legge til rette for at Helsedirektoratet kan vurdere tilskuddene opp mot planlagt aktivitet og oppnådde resultater. Øremerkingen har over tid bidratt til å svekke de søknadsbaserte tilskuddsordningene sier Kjerkol.

Det påvirker mange av Fagrådets medlemmer som i dag har fått sine tilskudd gjennom øremerkingen. Vi vil være i dialog med de som påvirkes av dette frem mot Stortingets behandling av budsjettet. Så er det vår oppgave å bidra til at de virksomhetene som gir gode tilbud fortsatt får støtte til sin drift. 

Ny ordning
Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning for stiftelser og foreninger på rusmiddel- og dopingområdet. Denne ordningen skal erstatte tidligere øremerkede tilskudd til Actis, Akan, Antidoping Norge og Av-og-til over denne posten. Hensikten er å legge til rette for at Helsedirektoratet kan vurdere tilskuddene opp mot planlagt aktivitet og oppnådde resultater. Posten er på 66 mill. kroner.

Overdosearbeidet styrkes
Regjeringa vil styrke innsatsen med nasjonale overdosestrategi med 6 millionar kroner i 2023. Totalt bevilges det 18,7 mill kroner til arbeidet. 


"Regjeringa løyver også 14 millionar kroner til prøveprosjekt for medikamentell behandling ved avhengigheit til benzodiazepiner og sentralstimulerande rusmiddel. Hensikten er å bygge opp kunnskap for å kunne gi fleire brukargrupper tilgang til slik behandling, noko som også kan bidra til redusert overdosedødelegheit."
Fra pressemeldingen

Nasjonalt program
Regjeringen foreslår 2,5 millioner kroner til oppstart av et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge. Formålet med programmet er å begrense skadene som bruk av rusmidler kan medføre, gjennom å implementere kunnskapsbaserte verktøy og metodikk hos aktører med ansvar for rusforebygging.

Styrking av fastlegeordning
Fastlegeordningen forbedres økonomisk med at basisfinansieringen forbedres for pasienter med sammensatte behov som rus og psykiatri. De skal oppleve at legen får bedre tid til dem og å samhandle med resten av tjenesteapparatet. 

Vi kommer tilbake med flere saker når vi får lest budsjettet mer nøye