Det kan være forvirrende at den nye tilskuddsordningen beholder samme navn som den gamle. Fra regjeringskiftet sist høst har vi hatt en overgangsordning, men det har vært uvisst hva som kom til å erstatte tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid. Nå er tvillingordningen med samme navn klar, men med litt annet innhold. 

Ordningen har innledningsvis et 4-årig perspektiv og søknadsfrist til statsforvalteren er satt til 15. september 2022.

124 millioner skal deles ut i 2022

Statsforvalteren forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet og i noen fylker er Statsforvalteren allerede ute med tilbud om informasjonsmøter om den nye ordningen. 

124 millioner skal fordeles på 356 kommuner i 2022. Midler som sekretariatet oppfatter som tilleggsmidler etter overgangsordningen på 350 millioner kroner fra februar 2022. Det er forventet at potten øker i 2023.

Potten til den gamle ordningen for kommunalt rusarbeid var på 455 millioner kroner (2021).

Det er viktig å understreke at kommuner som har mottatt tilskudd fra  overgangsordningen i tillegg kan søke om midler til nye tilbud over den nye tilskuddsordningen. 

Dreining fra kapasitet til metodeutvikling og samarbeid

Den nye i tilskuddsordningen for kommunalt rusarbeid er bredere enn den gamle som i hovedsak var innrettet mot å styrke antall årsverk. Den nye har ambisjoner om å ha en mer helhetlig tilnærming der kommuner oppmuntres til å utvikle, gjennomføre og evaluere tilbudene sammen med brukere og pårørende.

Helsedirektoratet ønsker å prioritere tilbud som dokumenterer høy grad av bruker- og pårørendemedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester.

Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse.

Midlene skal gå til lønn og drift av konkrete tilbud som kommer brukerne direkte til gode, skriver Helsedirektoratet. Det gis ikke tilskudd til investeringer, inventar eller administrasjon. Tilskudd kan innvilges for ett år av gangen i inntil fire (4) år, med forbehold om Stortingets bevilgning. 

Les mer om tilskuddsordningen ved å klikke her

Regjeringen har flere pågående arbeider som vil peke fremtidig retning for rusfeltet og som kommunene kan se til i utviklingen av sitt rusarbeid. I den sammenhengen vises det blant annet til kommende stortingsmelding om forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, Opptrappingsplanen for psykisk helse, regjeringens  «Tillitsreform», ny folkehelsemelding og Nasjonal helse- og samhandlingsplan mfl. I alle regjeringens satsinger vektlegges bruker- og pårørendemedvirkning, og særlig barn og unge stemme, som er viktige for utvikling av både forebyggende og helsefremmede innsats og gode tjenestetilbud.
Saksing fra informasjonsbrevet om tilskuddsordningen