Helseminister Ingvild Kjerkol og ruspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Even Røed, innledet med beskrive sine ambisjoner for regjeringens planer. Det skal ende i en stortingsmelding i 2023. 

Organisasjonene ble invitert til et tre minutters innlegg hver. Det er krevende kort tid og gjorde at vi måtte velge ut noen områder, i denne omgang. Fagrådet vil i tillegg levere et skriftlig innspill.

I sitt innlegg la leder Jan Gunnar Skoftedalen vekt på Fagrådets vilje, evne og kompetanse blant våre 145 medlemmer, til å kunne bidra i alle deler av arbeidet. Som den største paraplyorganisasjonen på rusfeltet med medlemmer fra hele landet og fra alle deler av rusfeltet er Fagrådet i en unik posisjon.

I det forebyggende arbeidet vet vi allerede mye. Gode og trygge lokalsamfunn som gir tilhørighet, identitet og mestring gir gode og trygge unge. Det må være et generelt mål for alle deler av politikken og ikke bare helsepolitikken. Skolen er fremdeles den viktigste arenaen og det må være tilgang til skolehelsetjeneste og miljøarbeidere i skolen. Tjenestene må ta en aktiv rolle. 

I sitt innlegg trakk Skoftedalen frem fire punkter som bør med i regjeringens arbeid:

 1. Kunnskapsbasert forebyggende og oppsøkende arbeid.
  I dette er det på tide å være tydelig på for hva som er virksomt arbeid. I for stor grad har vi latt "100 blomster blomstre". Mye av arbeidet som gjøres i dag er ikke virksomt. Det betyr at for noen vil dette være "kill your darlings". Det er mye kunnskap å hente fra Oslo kommunes Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatte unge. 
 2. Mennesker med ROP-lidelser må vies særlig oppmerksomhet.
  Som gruppe er dette mennesker som har fått det verre de siste årene, sier FAFO sin evaluering av Opptrappingsplanen på rusfeltet. Dette til tross for at flere kommuner har gjort et godt arbeid. Her må vi lære av dem som har fått til gode løsninger. På dette området har Fagrådet sammen med andre organisasjoner allerede være i møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng.
 3. Strukturelle hindringer må identifiseres og endres
  Det gjelder organisatoriske, juridiske og økonomiske hindringer. Her er det flere som må løses, men det som ble trukket frem er fjerning av egenandeler for ruspasienter. Nordheimutvalget foreslo dette allerede i 2014 og var tydelig på at statens inntekter er mindre enn hva den samlede helsegevinsten er. Muligheten til å kombinere behandling og arbeid er trukket frem i andre sammenhenger. På dette området er det flere hindringer som må forbedres.
 4. Behandlingsplasser må opprettholdes
  Vi må ikke havne i samme situasjon som psykiatrien. Der er antall senger redusert med 2/3 de siste årene. Tendensen er allerede der i TSB, men ikke markert. Fagrådet er opptatt av at det signaliseres tydelig et behov for å opprettholde. Det betyr også at de plassene som nå forsvinner med endringer i Fritt behandlingsvalg må opprettholdes.