Nettverket var godt forberedt og hadde tre korte innledninger av Tommy Sjåfjell, Marius Sjømæling og Arild Knutsen som utdypet problemstillingene fra brevet sendt i februar. 

Temaene var knyttet til blant annet svikt i brukermedvirkning på systemnivå og da i særdeleshet de regionale helseforetakene. Sentralisering, valgfrihet og mangfold innen rusbehandling og prioritering av behandlingstilbud gjennom nasjonale standarder for familie og pårørende.

Ministeren bekreftet avviklingen av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg, men at helseforetakene hadde fått i oppdrag å kartlegge institusjonene det gjelder. Dette for å se på muligheten til å kunne videreføre gode institusjoner i nye rammer.

Den varslede nedleggelsen av NK TSB og NK ROP ble også belyst. Ministeren lyttet aktivt og noterte flittig under møtet. Denne utfordringen er departementet kjent og ser på hvilke muligheter som foreligger.

Hun bekreftet på flere av punktene at dette var problemstillinger som regjeringen og departementet ønsker å arbeide videre med og at noen - allerede er i gang. 

Målet med møtet var også å invitere til åpen dialog og å finne en felles plattform for samarbeid i tiden som kommer med de varslede reformene for rusbehandling og forebygging. Nettverket er et kraftsenter av samarbeidende organisasjoner som stiller seg til disposisjon både for offentlige innspill, men også i arbeidsprosesser og ordinære samarbeidsmøter. 

Vi takker for møtet og ser fram til videre samarbeid.