Koronapandemien har påvirket arbeids- og behandlingssituasjonen til tusenvis av pasienter og ansatte rundt om i landets kommuner, institusjoner og sykehus siden mars.

På grunn av pandemien endret vi kriteriene for Fagrådets stipend i 2020 som et midlertidig grep. Stipendet skulle fortsatt brukes til kunnskap og læring, men vi åpnet for at tjenester og organisasjoner kunne søke om stipend for å gjennomføre en evaluering av hvordan koronaviruset har påvirket situasjonen i egen virksomhet eller i brukergruppen. Stiftelsen Fredheim søkte og fikk 10.000 kr i støtte. 

Rapporten gjelder perioden fra mars 2020 til begynnelsen av januar 2021.

Stiftelsen Fredheim undersøkte tre områder:

 1. Koronasituasjonen i starten, underveis og nå
 2. Ansattes og pasientens følelser/opplevelse av situasjonen
 3. Hvordan koronasituasjonen har endret institusjonen og hva vi kan ta med oss videre av læring

Færre eksterne avtaler og mer bruk av digitalt utstyr har gitt de ansatte mer tid til pasientene. Alle parter opplever dette positivt, skriver forfatterne av rapporten - noe  Fredheim vil ta med seg videre. 

Utskrivelsesfasen har imidlertid vært krevende for mange, både med tanke på den konkrete smittesituasjonen, men også vansker med å kunne gjennomføre planlagte treningsturer og etablering i egen leilighet. Dette har ført til forlengelser av innleggelsene for mange av pasientene.

Ansattundersøkelsen oppsummert:

 • De ansatte er delt i synet på hvorvidt de er redde for å bli smittet og smitte andre.  Noen føler seg trygge, andre mer utsatt. Tre av fire oppgir at de i "svært stor grad" eller i "stor grad" er redde for å smitte andre. Dette tallet er påfallende mye høyere enn frykten for å bli smittet, der kun tre av ti oppgir at de i stor grad eller svært stor grad er redde. 
 • De ansatte opplever informasjonen om smitteverntiltakene og annen informasjon som  tilstrekkelig "i svært stor" og "i stor grad" hele perioden.
 • Én av fem ansatte opplever sosial distansering som i "stor grad" vanskelig, én av fire i "noen grad" og nær fire av ti oppgir i "liten grad".  De ansatte er med andre ord delt i synet på hvordan koronasituasjonen har preget den sosiale distanseringen. Noen mener det sosiale er som før, andre har blitt mer isolert.
 • Flertallet av de ansatte er i "stor grad" eller "i noen grad" fornøyd med å bruke digitale hjelpemidler som telefon og videokonferanser. 
 • Flertallet mener at arbeidssituasjonen har endret seg i "noen" eller "liten grad" som følge av pandemien.

Brukerundersøkelsen oppsummert 

 • Ni av ti pasienter mener at koronapandien "ikke i det hele tatt" (34,5 prosent), "i svært liten grad" (27,6 prosent) eller "i noen grad" (27,6 prosent)  har påvirket planene deres for tiden etter utskrivelse.
 • Pasientene har delte erfaringer på hvordan korona har påvirket kontakten med andre samarbeidspartnere utenfor Fredheim. Én av fem oppgir "ikke i det hele tatt", mens én av ti svarer "i svært stor grad". De øvrige er jevnt fordelt på middelskårene. 
 • Seks av ti pasienter opplever at samarbeidet med hovedkontakten internt på Fredheim ikke er endret under pandemien. 
 • Nær halvparten opplever at pandemien har påvirket innholdet i behandlingstilbudet i "noen grad" eller "i stor grad".
 • Seks av ti oppgir at pandemien har påvirket kontakten med nettverket i svært stor (10,3 prosent) stor (24,1 prosent) eller i noen grad (24,1 prosent).
 • Én av fire oppgir at pandemien har påvirket psykisk helse i svært stor eller i stor grad.
 • Tre av ti oppgir at pandemien har påvirket fysisk helse i stor eller svært stor grad.
 • Et stort flertall er fornøyde med smitteverntiltak og informasjon på Fredheim
 • I likhet med de ansatte er frykten for å smitte andre mye sterkere enn frykten for selv å bli smittet. 

Stipendordningen 

Vi takker Fredheim for en grundig rapport og for å dele erfaringer med andre på rusfeltet. 

Nye muligheter til å søke stipend kommer i august. Stipendet deles til vanlig ut til ansatte i medlemsvirksomheter som presenterer forskning, norske modeller eller tiltak på utenlandske konferanser. Innretningen i 2020 var annerledes på grunn av pandemien. Vi vil gjøre en ny vurdering av årets stipendordning når fristen nærmer seg.