Tilbudet omfatter også mennesker med behov for medisinsk behandling for opiatavhengighet (LAR) og ADHD, og mennesker på §12-soning. Denne uken besøkte Fagrådets sekretariat stiftelsen som ligger i hjertet av Hedmark, på Nes i Ringsaker kommune.

Stiftelsen Fredheim har gitt et tilbud til folk med rusproblemer siden 1974. De ansatte er godt kvalifisert og har lang erfaring innen rus og avhengighetsbehandling. Fredheim har avtale med Helse Sør-Øst om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med 27 plasser, og Velferdsetaten i Oslo Kommune om rehabilitering av rusmiddelavhengige med 20 plasser. Det er 41 ansatte fordelt på 33 stillingshjemler.

Har halvert drop-out det siste året!
Fredheim har, som de fleste andre institusjoner med langtids rusbehandling, hatt mange pasienter som har brutt behandlingsopplegget. Det siste året har de imidlertid gått sammen med brukerrådet på institusjonen og gjort grep som har gitt imponerende resultater.

Grepet de har tatt er å styrke den første fasen på Fredheim som de kaller “Ankomstfasen”. Tettere og mer fleksibel individuell oppfølging ved mottak har vært en nøkkel, sammen med at alle får sin egen fadder fra brukerrådet som følger dem de første ukene.

Brukerrådet består av fire beboere som er valgt av beboerne. Brukerrådet er et ledd i Stiftelsens vektlegging av brukermedvirkning.

Grepene med fadder og fleksibel individuell oppfølging har gjort at folk blir lengre i behandlingstilbudet – og hele 70 prosent fullfører. Folk opplever at de både blir sett og tatt vare på. Dette er oppsiktsvekkende gode resultater.

– Vi har alltid hatt mye fokus på helse!
Insitusjonssjef Ståle Bakke, fagansvarlig Juliane Hemstad og administasjonssjef Ronny B. Stiklestad var samstemte i at de driver framtidsrettet TSB-behandling og at de alltid har hatt fokus på helse, på Fredheim.

Med en pasientgruppe med en gjennomsnittsalder på 47 år, som alle har levd “et hardt liv”, innebærer det ofte behov for både tannbehandling, synsundersøkelser, fleksibilitet i LAR-medisiner, utredning av kognitive skader etter overdoser og ulykker, henvisninger til ulike spesialister for somatiske sykdommer, utredning og behandling av hepatitt C og en rekke vurderinger av traumer og andre psykiske problemer som blir gjort både ved innkomst og underveis. – Vi bidrar og gir den hjelpen pasienten trenger, sa Bakke.

Fredheim har både lege og psykiater som følger beboerne tett. I tillegg har de både psykolog, sykepleiere, vernepleiere og sosionomer med stor grad av omsorg. – Vi tar vare på dem som bor her sånn at de etterhvert lærer å ta vare på seg selv, sa Juliane Hemstad og Ståle Bakke.

Vi takker for gjestfrihet og gode samtaler.