-If the addicts are not treated it is our fault, not theirs! It is our problem, not theirs.
Dominos Duran

Grunnverdier er humanisme og pragmatisme
Rusfeltet har vært og er belastet med moralisme, sanksjoner og byråkratiske prosesser der pasientene ofte må kvalifisere seg til behandling, medisiner og oppfølging. Ingen andre kroniske sykdommer blir behandlet på denne måten understreket flere av studieturdeltakerne.

I Portugal har de lykkes med å snu dette bildet og skape en samstemthet i holdning og tankesett - alle skal få den helsehjelpen de ønsker for sine rusproblemer.

Prinsippet om humanisme innebærer at ruspolitikken skal ha større grad av verdighet og være et bedre svar på folks problemer, sa Duran. Pragmatisme innebærer å legge fordommer og moralske holdninger bak seg og ta inn over seg det faktum at dagens ruspolitikk, rusbehandling og oppfølging fungerer for dårlig.

Avkriminalisering etter den portugisiske modellen er derfor ikke et mål i seg selv, men et logisk virkemiddel for å oppnå bedre forebygging, behandlingsresultater og reintegrering.

Torsdag 16. august kl 15.00-16.30 har Fagrådet og Tyrilistiftelsen et arrangement under Arendalsuka der tema nettopp er at holdninger og moralisme bremser rusbehandling. Helseminister Bent Høie er en av dem som har takket ja til å delta. 
Arrangementet vil foregå i Tyrilis lokaler i Arendal sentrum.

Portugal setter ekspertene i front
I Norge har tradisjonelt sett ekspertene sittet lengst unna pasientene. Med en form for kvalifiseringssystem der henvisninger, oppmøte og ventetid må til før en kan møte en spesialist og starte behandlingen.

I Lisboa har de snudd hele systemet på hodet og laget mobile enheter og gateteam der psykologer, leger, psykiatere, sykepleiere og sosialarbeidere oppsøker hjemløse og rusavhengige daglig. Folk får raskere helsehjelp, det forebygger overdoser og sykdomssmitte. Tilbudene gir folk en mulighet til å tenke på andre ting i hverdagen enn sin "daily fix".

Systemet på de mobile enhetene er fleksibelt og brukerne kan velge å hente medisinene sine på ulike steder i byen. De oppgir et identitetsnummer som er alt hjelpetjenesten trenger for å få tilgang til nødvendige medisinske opplysninger. Alt er lagt til rette for at brukerne skal mestre og følge opp tilbudene. Om de uteblir er dialogen tett med gateteamene og pasientene får tilbud om mer hjelp framfor sanksjoner.

Vi må se etter feil i systemene - ikke hos pasientene
I Portugals rusdirektorat understreket de at hvis folk mislykkes i sin behandling eller med sin LAR-medisinering - kan vi ikke peke på feil ved pasienten, men vi må se etter feil i systemene. Ofte er systemene rigide og tilbudene vanskelige å benytte seg av når folk lever kaotiske liv. Det er systemene som må justere seg for å bidra til at folk skal få utbytte av behandlingen, sa Duran.

Systemer som bygger på sanksjoner og byråkrati kan lett bli moralistiske og fordømmende i sin uttrykksform. Konflikter oppstår og hjelperne blir "dommere" framfor håpsbærere.

Har Portugal funnet løsningen på overdoseproblematikken?
På studieturen ble tankesettet, de tilgjengelige tjenestene og ekspertene på gateplan satt i klar sammenheng med Portugals dramatiske nedgang i overdosedødsfall.

Når folk ikke er så desperate etter å jage etter stoff, bruker de rusmidlene på en annen måte, fortalte de ansatte på metdonbussen.

Portugal har oppnådd svært gode resultater på et område Norge strever tungt med. Her har vi stabilt høye overdosetall til tross for en mengde tiltak. Helsedirektør Bjørn Guldvog sa i møte med Fagrådet 30.mai at de høye overdosetallene er et av de alvorligste problemene på rusfeltet.

Helsedirektoratet skal før årsskiftet legge fram en ny overdosestrategi for regjeringen. Etter erfaringene i Lisboa er det fire tiltak som virker åpenbare inn i en ny strategi:

  • Enkle, fleksible og tilgjengelige lavterskeltiltak som samarbeider tett
  • Ekspertene må være i front, nærmest brukerne
  • Brukerne må få rett til helsehjelp uten kvalifiseringskrav
  • Lavterskel legemiddelassistert rehabilitering med flere medisinvalg,  som inkluderer bredere i type avhengighet (amfetamin, benzodiazepiner)

Vi vil følge Helsedirektoratets arbeid tett og ser fram til diskusjoner og dialog.