Dagsorden var de konkrete konsekvensene av omorganiseringen i Helsedirektoratet - diskutert i Fagrådets debattmøte 26. april. Bekymringen knytter seg blant annet til hvilke signaler helsedirektoratet sender ut vet å trekke ut tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra avdeling for  spesialisthelsetjenester.

Gir ny organisering negativ signaleffekt?
Strukturer forteller mye. Fagrådet ønsker helsedirektoratet som en sterk faglig premissleverandør. Signaleffekten ved å ta TSB ut av spesialisthelseavdelingen kan oppfattes som en nedgradering av rusfeltet selv om intensjonen er en annen.

Hvordan helsedirektoratet organiserer seg har innvirkning på hvilken strategi de faktisk realiserer.

TSB har en ung historie i spesialisthelsetjenesten og strategiske grep kan få stor innvirkning på resultatene. Etableringen av gode tilbud innen spesialisthelsetjenesten har vært og er fortsatt et problem for folk med rusproblemer. Fagrådet ønsker at Helsedirektoratet tar sammensatte behov på største alvor.

At det blir få personer med ansvar og kompetanse på rus i hver enkelt divisjon kan gjøre fagfeltet sårbart. Fagrådet er bekymret for at grepene skal pulverisere det nære samarbeidet som mange tjenesteleverandører opplever de har med ansatte i direktoratet.

Tilstede i møtet var - 
Fra helsedirektoratet; helsedirektør Bjørn Guldvog, direktør for Divisjon folkehelse og forebygging Linda Granlund, direktør for Divisjon kvalitet og forløp Johan Georg Røstad Torgersen og avdelingdirektør psykisk helse og rus Jo Winding Harbitz.
Fra Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon; leder Jan Gunnar Skoftedalen, styreleder Kirsten Frigstad, styremedlem og direktør for Bergensklinikken Ole Hope (bildet) og rådgiver i sekretariatet Torhild Kielland.

-Minst like høye ambisjoner som vi har hatt tidligere
Behovet for et sterkt fagdirektorat er viktig - ikke minst i en opptrappingsperiode. Fagrådets bekymring er hvordan helsedirektoratet tenker å opprettholde og styrke rusfeltet videre, når de nå sprer kompetansen på elleve avdelinger i fem ulike divisjoner. I tillegg velger de å trekke ut TSB fra avdeling for spesialisthelsetjenester.

Guldvog var lyttende til problemstillingene og var rask til å understreke at helsedirektoratet har minst like høye ambisjoner for rusfeltet som tidligere. Han forstod at omorganiseringen kan skape bekymring, - men målet er å integrere tjenestene bedre, heller enn å splitte opp, sa han. De har sett at tidligere organisering ikke har klart å møte alvorlige utfordringer på feltet som høye overdosetall og for svak somatisk og psykisk helsehjelp for folk med rusproblemer. Med ny organisering vil de prøve ut om de kan finne bedre løsninger for å integrere arbeidet i bredden av helsetjenester.

Guldvog: Ønsker ikke å svekke TSB
Helsedirektoratet ønsker med ny organisering å få mindre "silotenkning" mellom helsetjenestene. De har ikke lenger en oppdeling i primær og sekundærdivisjoner og understreker at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal inkluderes i alle divisjonene. I ettertid ser de at navnet på avdeling "Spesialisthelsetjenester" er uheldig.

De "ikke-smittsomme sykdommene" som cancer, diabetes osv er også flyttet over i divisjon folkehelse og forebygging. Mange pasienter med rus og psykisk helseutfordringer har parallelt denne type lidelser. Helsedirektoratet ønsker med andre ord å oppnå en tettere binding mellom bredden av helsetjenester som igjen skal synliggjøre at helsepersonell møter rusavhengige på alle nivå i alle avdelinger.

Faktumet at TSB er en spesialisthelsetjeneste er så etablert internt i direktoratet at de ikke har sett den negative signaleffekten organiseringen kan gi, sa direktørene.

Pakkeforløp er hovedinnsatsen for tjenesteutvikling framover
Pakkeforløpene er det store viktige prosjektet mellom alle fem divisjonene fortalte Johan G. Røstad Torgersen. Målet er at pakkeforløpene skal løfte hele helsefeltet. Arbeidet inkluderer ansatte fra alle fem divisjonene.

Prosess med for svak brukermedvirkning
Guldvog beklaget i møtet at samlingen av brukerorganisasjoner på rus- og psykisk helsefeltet (BrukerROP) ikke i større grad er invitert inn i omorganiseringsprosessen. Helsedirektoratet har imidlertid samarbeidet med Brukerrådet som representerer bredden i direktoratets tjenester. BrukerROP har én representant i Brukerrådet. Helsedirektoratet har også vært i dialog med frivillige organisasjoner, KS og de regionale helseforetakene om omorganiseringsprosessen.

Helsedirektoratet har redusert antall ansatte med 15%
Helsedirektoratet er pålagt å bygge ned organisasjonen og har redusert antall ansatte med 15%. Dette får åpenbart konsekvenser for direktoratets samlede kapasitet. Helsedirektøren understreker imidlertid at rus og psykisk helse er ganske skånet i forhold til andre helsefelt fordi det er høyt politisk prioritert.

I omorganiseringen har direktoratet kuttet femten avdelinger og seksjoner, med mål om å arbeide mer effektivt.

Inviterer til videre dialog
-Vi vil ikke gjøre noe som ser ut som om vi nedprioriter arbeidet på rusfeltet, sa helsedirektøren. Han inviterte til videre samarbeid og dialog om erfaringene ansatte og brukere gjør seg med den nye organiseringen. -Det er ikke et prinsipp for oss med den nye organiseringen, men vi vil prøve det ut!

Fagrådet ser fram til videre dialog og inviterer ulike aktører innen TSB og helsetjenesten for øvrig til å fortelle oss om erfaringer med ny organisering.