Overdosestrategien skal inneholde tiltak mot overdoser av sterke smertestillende medikamenter og at relevante faglig miljøer får innflytelse på strategien. Helse og omsorgskomiteens innstilling er nå klar og det er stor enighet om det reelle innholdet.

Ny overdosestrategi
Helse- og omsorgskomiteen ga nylig sin innstilling på representantforslaget om ny overdosestrategi fremmet av Stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken.

Helseminister Bent Høie skriver i brev til komiteen av 23. januar 2018  at Helsedirektoratet vil få i oppdrag å utarbeide en ny nasjonal overdosestrategi, som i tillegg til å bygge videre på allerede iverksatte tiltak også skal inneholde nye tiltak rettet mot nye målgrupper og overdoser på rusmidler som vi tidligere ikke har hatt i særlig omfang i Norge. Dette gjelder ifølge brevet blant annet smertestillende medikamenter og fentanyl der bruken er økende i mange land.

Komiteen mener overdosestrategien må ses i sammenheng med den varslede rusreformen i regjeringsplattformen til sittende regjering. Arbeidet med å forebygge overdoser og reformer i ruspolitikken skal understøtte hverandre.

Videre til behandling i Stortinget
Nå skal innstillingen videre til behandling i Stortinget. Utfallet er forventet å bli likt det flertallet i  innstillingen har skissert. Flertallet foreslår:

  • Stortinget ber regjeringen sikre at brukerne, pårørende, fagmiljøene, akademia og andre relevante aktører får en reell innflytelse på utformingen av en ny overdosestrategi, der formålet er å komme frem til nye kunnskapsbaserte forslag for å forebygge overdoser og overdosedød
  • Stortinget ber regjeringen innarbeide tiltak mot overdoser med sterke smertestillende medikamenter i ny nasjonal overdosestrategi

Rusreform og NOU
Helse- og omsorgskomiteen har også avgitt sin innstilling på representantforslaget fra Une Bastholm (Mdg) om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige, pluss representantforslaget om en offentlig utredning (NOU) av norsk ruspolitikk fra Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe og Geir Adelsten Iversen.

Mange av forslagene er innenfor det departementet allerede jobber og det peker Helseminister Bent Høie på i sitt brev av 23.januar 2018 til komiteen. Det fremmes allikevel en rekke mindretallsforslag og Fagrådet merker seg at Sp og SV fremmer forslag om fjerning av egenandeler i tråd med brev fra brukernettverket.

Komiteens flertall foreslår:

  • Stortinget ber regjeringen evaluere LAR-ordningen og fremme tiltak for sikre innhold, kvalitet og forbedringer i ordningen, slik at LAR kan fungere optimalt. Det offentlige utvalget som skal utrede norsk ruspolitikk må få dette som en del av sitt mandat.
  • Stortinget ber regjeringen gi mødre/foreldre med utfordringer knyttet til rusavhengighet tilbud om oppfølging og utredning.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at man utvider det oppsøkende tilbudet til tyngre rusmisbrukere, for eksempel gjennom en styrket satsing på feltsykepleiere.

Forslagene skal i likhet med innstillingen om ny overdosestrategi videre til behandling i Stortinget.

Helse- og omsorgskomiteen
Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler. Leder av komiteen er Olaug Bollestad fra KrF.