Helsepersonellkommisjonen ble etablert av Kongen i statsråd i desember 2021. Kommisjonen består av 16 medlemmer og er ledet av tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim. Kommisjonen skal legge frem sin utredning (NOU) innen 1. februar 2023.

NAPHA er med i kommisjonen

En av de 16 medlemmene er leder for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Ellen Margrethe Hoxmark. På napha.no uttaler hun at "Vi i NAPHA ser hvor utfordrende det kan være å rekruttere riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Utfordringen i små kommuner og i tettbygde strøk er heller ikke den samme. Jeg er sikkert spurt om å være med her siden jeg leder et senter som jobber med å øke kompetansen i lokalt psykisk helsearbeid".

Det er svært gledelig at Hoxmark er inkludert i kommisjonen. Ut fra navnelisten er Fagrådet imidlertid bekymret over at erfaringen med rus og avhengighet ikke ser ut til å være inkludert. Desto viktigere blir det at ansatte og brukere fra vår sektor engasjerer seg i kommisjonens arbeid. 

Åpner for innspill

Det har vært stor interesse for kommisjonens arbeid og mange har ønsket et møte. Kommisjonen ønsker derfor å invitere til et møte mandag 3. oktober. Møtet vil finne sted i Auditoriet i R5 (Akersgata 59 i Oslo) fra kl. 16:00 til 19:00. 

Møtet er åpent for organisasjoner og enkeltpersoner som har interesse for kommisjonens arbeid og som ønsker å gi innspill og delta i diskusjoner. Det er kun 100 plasser tilgjengelig i lokalet og et begrenset antall plasser til hver organisasjon.

Send påmelding til helsepersonellkommisjonen@hod.dep.no 

Personellet er den viktigste ressursen

Personellet, som inkluderer alle personellgrupper som arbeider i helse- og omsorgstjenestene, er den viktigste ressursen for å gi befolkningen i hele landet tilgang til trygge og gode tjenester. Gode strukturelle løsninger for å utdanne, rekruttere og beholde personell er viktig for tilgang til nok kvalifisert personell i hele landet, skriver regjeringen på sin nettside.

Et bredt kunnskapsgrunnlag er fundamentet for å kunne iverksette tiltak for å utvikle en framtidsrettet felles helse- og omsorgstjeneste i hele landet. Per i dag er det svakheter i hvordan systemene identifiserer behov, og hvordan utdanningssektoren, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samarbeider for å utdanne, rekruttere og beholde personell. 

Mandat

Kommisjonen skal derfor vurdere behovene og se på hvordan digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer påvirker disse. Den skal se på samhandling og strukturelle hindringer, og se på rekrutteringsproblemer og ikke minst løsninger. Overordnet dette er også perspektivet med ulikhetene mellom by og bygd i vårt langstrakte land. 
Les mer om kommisjonens mandat ved å klikke her.