Vi mener at slektskapet er nært. Svært nært. Her er noen korte eksempler på felles begreper og verdier.

Menneskerettigheter, systematisk arbeid med brukermedvirkning, myndiggjøring, å fremme ressurser i den enkelte, sikre helhetlig tilnærming, å styrke opplevelsen av mening, håp og tilhørighet, er grunnpilarer både i recoveryorientert praksis og i sosialt arbeid.

Recoveryorientert praksis

Ingen kan oppleve en recoveryprosess alene - helt uavhengig av det som skjer i omgivelsene. Både familiemedlemmer, andre støttepersoner og ansatte i helsetjenestene kan spille en avgjørende rolle. Recoveryorientert praksis tilstreber å tone ned sykdom- og symptomer og heller sette fokus på deltagelse, mestring, likeverd og medborgerskap. I åpne og ofte modige dialoger skal en sammen prøve, feile og reflektere. Nye roller skal formes og makt skal fordeles.

I studier hvor personer med egenerfaring er spurt om hva de mener har størst betydning for den psykiske helsen, er det fem dimensjoner som går igjen skriver NAPHA: Tilhørighet, håp, identitet, mening og selvbestemmelse (forkortet CHIME på engelsk).  Recoveryorientert praksis er ansattes og andres bidrag til den enkeltes prosess i å styrke disse livsprosessene, og tydeliggjør et skifte i fokus fra å behandle helseutfordringer til å fremme trivsel.

Sosialt arbeid

Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin som fremmer sosial endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker. Prinsippene om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt for mangfold er sentrale i sosialt arbeid. På grunnlag av teorier i sosialt arbeid, andre samfunnsvitenskapelige disipliner, humaniora og urfolkskunnskap involverer sosialt arbeid mennesker og strukturer for å møte utfordringer i livet og styrke menneskers livskår.
Global definisjon av sosialt arbeid, FO

På Høyskoleportaler som tilbyr sosionomutdanning kan det eksempelvis stå "Sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet" (HINN). Sosialt arbeid er å jobbe med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner, og å forebygge, redusere og løse sosiale problemer for familier og enkeltpersoner.

Sosialt arbeid springer ut av en forståelse av at mennesker aktivt og relasjonelt kan forholde seg til sine medmennesker og de strukturer de lever under. Sosialt arbeid handler om hvordan du kan bidra til å motivere og mobilisere ressurser hos den enkelte og i samfunnet.
OsloMet

Keiserens nye klær?

Noen hevder at sosialt arbeid mistet litt fotfeste etter 2004 da personer med rusproblemer fikk pasientrettigheter på linje med andre pasientgrupper, og de medisinske faggruppene gjorde sitt velkomne inntog. Det var viktig å få tilbud knyttet til somatisk helse på plass - parallelt med likeverdige behandlingsrettigheter for avhengighet i spesialisthelsetjenesten.

Dette var en helt nødvendig lovendring, men målet var større tverrfaglighet - ikke mindre. Nå ser vi at sosialt arbeid sjelden er på dagsorden, men at vi i stedet møter begreper som recovery, empowerment og myndiggjøring - som alle er kjernepunkt i sosialt arbeid, men løsrevet fra sitt opprinnelige fag. 

Profesjonene må løfte sitt fagområde og bli tydeligere på hva de kan bidra med inn i et behandlingsforløp. Dette bare som en påminnelse om yrkesstolthet og større bevissthet knyttet til verdien av sosialt arbeid og tverrfaglighet.