Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) deltok og vår hovedkonklusjon er: 

Forslag til statsbudsjettet 2024 innebærer ingen vesentlig prioritering eller satsing på rusfeltet. Dette til tross for at regjeringen i budsjettforslaget skriver; Regjeringen vil endre ruspolitikken og gir føringer til de regionale helseforetakene om at de vil styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Du kan lese hele vårt skriftlige innlegg ved å klikke her (PDF, 153KB)

Her følger det muntlige innlegget fra leder Jan Gunnar Skoftedalen i sin helhet:

Rusfeltet har vært i utvikling og har endret seg mye de siste 30 årene. Endringer som er drevet fram i skjæringspunktet mellom politikk og fag på en god måte. Det skal vi være stolte av. Ord er viktig, men det er handling som betyr noe. I budsjettsammenheng er handling = penger.

Vi ber komiteen særlig merke seg omtalen av psykisk helse og rus som én størrelse i budsjettforslaget. Det gir et inntrykk av styrking av rusfeltet som vi ikke klarer å finne igjen.

Et tre minutters innlegg gir ikke rom for eksemplene, men vi kan gi dere dem på forespørsel.

Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten
Regjeringen ber de regionale helseforetakene innrette sin virksomhet med sikte på å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er helt nydelig, men - slik ser det ikke ut i feltet.

Helse Vest vil legge ned tilbudet i Tronvik i Helse Førde.  De har én psykiater og én psykologspesialist på 15 pasienter - som er en god spesialistdekning sammenlignet med flere andre. Et styrevedtak fra mars 2022 om å utvide til 20 plasser hvis de får rekruttert en overlege til. Det har de ikke lykkes med og tilbudet foreslås nedlagt i stedet for å utvides. Helse Bergen skal spare 200 millioner kroner sa legeforeningens representant under høringen om Opptrappingsplan for psykisk helse her i forrige uke.  En nyopprettet ROP post, og ytterligere en TSB institusjon, vurderes nedlagt sies det, men ingen tør stå frem.

Helse Sør-Øst kommer i november ut med sitt konkurransegrunnlag for anbudet i ideell sektor. Få, om noen, tror antall døgnplasser opprettholdes. Offentliggjøringen er utsatt flere ganger og vår antakelse er at de ikke ønsker at dette skal bli tema i høringen om statsbudsjettet. 

 

Slik vi ser det, handler utviklingen innenfor TSB nå verken om politikk eller fag – kun sykehusøkonomi.

Forebygging og behandling i kommunale tjenester
RHO ser fram til den bebudede forebyggings- og behandlingsreformen. Vi er særlig spent på hva regjeringen vil presentere. Regjeringen skriver at 190 millioner kroner i frie midler til kommunene, skal gå til dette arbeidet. Rusfeltet er imidlertid (for ofte) lett å prioritere bort.

RHO støtter satsningen på kunnskapsbasert utvikling og implementering av oppsøkende metodikk. Men det er slik at mens Kompetansesenter Rus (KORUSene) får 12,5 mill kroner for å gjøre jobben legges oppsøkende tjenester i kommunene ned fordi de ikke er lovpålagt. Vi hører historier om at lokal ledelse ikke «tror på metodikken» (som det skulle være en religion).

Avslutningsvis må vi gjenta ønsket om å fjerne egenandeler for ROP pasienter. RHO var meget fornøyd da helseministeren i revidert budsjett fjernet egenandelen for pasienter i LAR. Vi mener det er grunn til å fortsette arbeidet med å fjerne egenandeler og anbefaler at ROP pasienter prioriteres. Det er i tråd med Nordheimutvalget fra 2014 og Legeforeningens rapport fra januar i år.