Kl 09.00 i dag presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum statsbudsjettet for 2024. Rus og psykisk helse fikk liten plass i hans finanstale.

I Helse- og omsorgsdepartementets budsjett får rus og psykisk mye generell omtale. Regjeringen vil mye på området, men vi savner at det gir tilstrekkelig uttelling i kroner.

Etter den første gjennomgangen av budsjettet og ut fra pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet skal psykisk helse og rus styrkes med 360 millioner kroner. 250 millioner kroner bevilges til å oppnå målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet.

Men 190 millioner kroner går i rammetilskudd til kommunene. 150 millioner kroner til psykisk helse og rus og 40 millioner kroner i økt rammetilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommuneøkonomien er krevende og vi er bekymret for at midlene forsvinner i "det store sluket". 

110 millioner av de økte midler til sykehusene skal settes av til å styrke døgnbehandlingen innen psykisk helsevern, med særlig vekt på barn og unge og de med alvorlige lidelser. Sykehusøkonomien er også krevende og vi er også her bekymret for at midlene ikke brukes til formålet. 

Det finnes videre mindre tilskudd til områder på rusfeltet. Regjeringen vil bruke:

  • 12,5 millioner kroner på å utvikle et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. 
  • 2,5 millioner kroner til forsøk med substitusjonsbehandling ved avhengighet til benzodiazepiner og sentralstimulerende rusmidler. 
  • 12,5 millioner kroner til nasjonal satsing på utvikling og implementering av oppsøkende metodikk. 
  • 25 millioner kroner til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold.

Det ser ut som rusfeltet må vente til forebyggings- og behandlingsreformen. Alle anmodningsvedtak og signaler henvises til reformen som kommer i 2024.

Regjeringen skriver at de vil endre ruspolitikken. De vil endre brukerromsloven slik at det skal være lettere å etablere brukerromsordninger i kommunene. De vil etablere regionale overdosekoordinatorer ved Korusene. De vil videreføre alkoholstrategien.

Rusfeltets hovedorganisasjon følger dette videre og vil komme med mer informasjon/oppdateringer om det framkommer forhold som vi ikke har fått med oss i denne første omgangen.