Vi lever i et land med et av verdens beste helsetilbud for mennensker med rusproblemer. Når det er sagt, ser ikke utviklingen av behandlingstilbudene ut til å domineres av evidens og effekt, men sykehusøkonomi

Samfunnsøkonomi og personlig utbytte av behandling synes underordnet.  

Endringer i alle regioner

Vi ser tendensene i alle helsregionene. Noen regionale forskjeller i hva som rammes ser vi, men retningen er den samme; nedskjæringer i døgnplasser og færre tilbud. Vi tillater oss å gjenta tre eksempler som vi har omtalt i flere saker før jul:

  • I løpet av 2024 fjernes 25 sengeplasser i avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Dette kommer i tillegg til nedleggelsen av ROP-enheten organisert i divisjon psykisk helsevern Helse Bergen, som allerede er et faktum. 
  • Nedleggelsen av 15 behandlingsplasser, Tronvik i Helse Førde 
  • I løpet av 2024 skal Helse Sør-Øst gjennomføre sin anskaffelse hos ideelle aktører. Det er 739 sengeplasser som er i spill. En reduksjon på 134 plasser er varslet. Behandlingstiden reduseres fra makstid 12 ned til 9 måneder.

19. desember trakk Helse Sør-Øst (HSØ) anbudet til ideelle aktører med beskjeden om at "Arbeidet med å forberede utlysning av ny anskaffelse vil bli igangsatt innen kort tid".  Bakgrunnen for avlysningen var en nylig avsagt dom i Oslo tingrett som gir uklarheter i rettstilstanden, skrev Helse Sør-Øst i brev til tilbyderne. Uklarheten er hvorvidt Helse Sør-Øst har rett til å forbeholde konkurransen for ideelle aktører. For institusjonene som har ventet på konkurransegrunnlaget siden oktober, så var dette mildest talt kjedelig. Flere uttrykte overraskelse over at HSØ ikke hadde gjort nødvendige juridiske undersøkelser om dette før anbudet ble lyst ut.
Det har ikke kommet ny informasjon fra HSØ etter brevet 19. desember. 

I tillegg er vi kjent med nedskjæringer i Helse-Midt på behandlingstilbud til ungdom og stor usikkerhet i Helse-Nord om organisering og bredde på tilbudene. 

TSB i endring

Ca 33 000 mennesker får hjelp innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Norge. Av disse får ca 9 700 (korrigert 5.1.kl.14.20) pasienter opphold i døgninstitusjon. Disse tallene har ligget ganske stabilt over flere år. 

Per 1. desember 2023 var det 1847 døgnbehandlingsplasser i TSB. Med døgnplasser menes alt fra avrusing til langtidsbehandling. Drøye 800 døgnplasser er ved offentlige sykehus og litt mer enn 1000 er hos ideelle virksomheter, med avtale med et regionalt helseforetak.

Utviklingen med nedgang i antall døgnplasser er en varslet endring. Pasienter skal ha kortere opphold og mer av behandlingen skal skje der de bor. I tillegg reduseres antall avrusingsplasser og institusjonene skal ta "lettere abstinensbehandling" i egen virksomhet.

Det er ingen oppsummert forskning vi kjenner til, som støtter opp under alle disse endringene. Når kunnskapsgrunnlaget foreligger, må vi forvente endringsvilje hos alle parter. Men når kunnskapsgrunnlaget ikke eksisterer eller i beste fall ikke kommuniseres tydelig ut, blir spørsmålene mange og lojaliteten til anbudsprosessene kan svikte.    

Behandlingsreform i vente?

Tidspunktet for regjeringens forebyggings- og behandlingsreform er høyst uklart. Den var ventet i løpet av februar, i form av en stortingsmelding. Det er imidlertid sådd tvil om det blir en realitet.

Slik vi har forstått det, skal fremtidens rusbehandling skisseres i meldingen. Mange er spent på om det betyr nedbygging av sengeplasser, kortere liggetid, økt fokus på ambulante og polikliniske tjenester og overføring av oppgaver til kommunene, slik vi har sett de siste årene.  

Reformen blir kanskje årets viktigste dokument knyttet til utviklingen og prioriteringsviljen av rusfeltet i 2024.

Hva sier Statsbudsjettet?

I statsbudsjettet for 2024, som Stortinget vedtok i desember, står følgende om spesialisthelsetjenesten og TSB:

Spesialisthelsetjenesten og de regionale helseforetakene skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende tre hovedmål:

  • Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  • Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.
  • Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.

Det må være lov å spørre om den utviklingen vi nå er vitne til innenfor spesialisthelsetjenesten er i tråd med første kulepunkt? Dette kulepunktet gjelder ikke rusfeltet generelt, men i denne sammenheng kun spesialisthelsetjenesten. Rusfeltets hovedorganisasjon er spent på hvordan helseminister Ingvild Kjerkol følger opp dette i sykehustalen 16. januar og i foretaksmøtene som helseministeren har med helseforetakene samme dag.

Vi har brettet opp ermene og er klare for både politiske debatter og fagdiskusjoner i 2024. Vi er landets største paraply på rusfeltet og har ambisjoner om å være tett på prosessene, både i TSB og i kommunene. Våre pasienter fortjener et godt behandlingstilbud.