I dag aktiviserer Fotballstiftelsens 30 gatelag, med treninger for et stadig økende antall mennesker med rusutfordringer. Rundt disse organiseres sosiale aktiviteter, fengselsprosjekter og ikke minst arbeidstrening, og gjennom inkluderende fellesskap, trygge rammer og positiv aktivitet skapes mestring og motivasjon til å ta nye steg langt utenfor banen. Bare i 2022 var 1171 mennesker registrert på trening - av dem kom 240 over i lønnet arbeid, skole og arbeidstrening.

Samarbeid

Gatelagene er et eksempel på sosial samskaping. Det er klubbene som organiserer aktiviteten i gatelagene, men dette skjer i tett samarbeid med Fotballstiftelsen og NAV og kommunen. Samarbeidet organiseres på ulike måter. Mange av lagene har faste ruskonsulenter, ofte ansatt i NAV eller kommune, på treningene. Disse er med når lagene møtes for trening og følger opp spillerne i deres utvikling utenom fotballen.

Mange steder er samarbeidet med kommunen tett, eksempelvis ved at kommunen aktivt rekrutterer spillere til gatelagene, eller at klubbene og NAV samarbeider om å tilby arbeidstrening og finne arbeidsgivere.

Samfunnsøkonomisk gevinst

Verdien av samarbeidet og tilbudene er, for den enkelte og familien rundt, åpenbart  stor, men Fotballstiftelsen ønsket også å få innsikt i den samfunnsøkonomiske verdien, noe Oslo Economics har undersøkt og kommet med et samfunnsregnskap på.

Rapporten fra Oslo Economics viser at gatelagsaktivitetene leverer fantastiske resultater både i sparte budsjettkroner for det offentlige og i helse- og samfunnsmessige gevinster for samfunnet. 

  • Direkte sparte budsjettkroner for det offentlige vurderes til snaut 100 millioner kroner årlig
  • Helsegevinstene til 280 millioner kroner årlig
  • Dugnadsinnsatsen for og av gatelagsspillerne til 12 millioner kroner årlig
  • Økt verdiskaping og reduserte skattefinansieringskostnader til 55 millioner kroner årlig

Totalt beregnes den samfunnsøkonomiske gevinstene altså til i overkant av 430 millioner kroner

I tillegg er samfunnsøkonomene fra Oslo Economics tydelige på at det er flere andre gevinster det er vanskelig å tallfeste, men som for spillere og samfunnet har stor betydning. Blant dem ligger mestring og tilhørighet for spillerne og bedre liv for pårørende og gevinster for lokalsamfunn.

Fotballstiftelsen er en av flere medlemsorganisasjoner som ble fjernet fra statsbudsjettet i 2023. - Dette skaper stor usikkerhet og bremser utbredelsen av modellen til nye klubber og nye deler av landet, sier daglig leder Arne Knoph.

Saken ble først omtalt på gatelaget.no