Å bo verdig

"Å bo verdig" er tittelen på Frelsesarmeens boligsosiale melding. 

Å bo handler om mer enn fire vegger og et tak. Det handler om vårt grunnleggende behov for trygghet, tilhørighet og forutsigbarhet. Vi møter dessverre mange mennesker som ikke får dekket disse behovene – og som bor uverdig.
Frelsesarmeen 

Frelsesarmeen ønsker å bidra aktivt i arbeidet med å utforme dagens og fremtidens sosiale boligpolitikk basert på deres kunnskap og erfaring som presenteres i meldingen. Under følger utdrag av deres boligmelding.

Hva er problembildet?

Vi rystes over å se mange som bor utrygt, trangt, med dårlig standard og uten nødvendig hjelp og oppfølging. Dette gir fastlåste situasjoner spesielt for lavinntektsfamilier, mennesker med rusutfordringer, nylig løslatte og eldre.
Frelsesarmeen.no

Lavinntektsfamilier er ofte på desperat boligjakt. Mange opplever å gå på visning etter visning, og blir ofte valgt bort til fordel for andre med mer stabil inntekt/livssituasjon. Resultatet er at svært mange lavinntektsfamilier ender opp med å bo i de dårligste leilighetene i markedet.

Mange leieforhold finansieres via Nav, men Nav har ofte ikke kapasitet til å kontrollere boligens standard. Dette kan medføre at Nav dekker leiekostnader for leiligheter med sikkerhetsmangler og/eller lav kvalitet – ofte med en uverdig standard som er totalt uakseptabelt for de fleste av oss.

Mange foreldre i lavinntektsfamilier står langt unna fast arbeid, har en ustabil tilknytning til arbeidslivet, og må tidvis benytte seg av Navs ulike støtteordninger. Økonomiske utfordringer er en kilde til familiestress og psykisk uhelse.

I 2022 hjalp Frelsesarmeens prosjekt "Familiebosatt" 89 familier, hvorav 137 barn.

Mennesker med rus- psykisk helseproblemer og/eller kriminalitetserfaringer mangler for ofte støtte og oppfølging, spesielt i overgangsfaser fra institusjon/ soningsopphold og inn i egen bolig. Dette er sårbare faser hvor dagens system svikter, mener Frelsesarmeen. De ser flere typiske utfordringer som er gjengangere for denne målgruppen:

  1. Relasjonelle utfordringer etter et langt liv i aktiv rus eller som innsatt gjør at du unngår å be om hjelp/bistand av familie/tidligere nettverk.
  2. Tabu knyttet til kriminalitet, rus og/eller psykisk helse fører til ekskludering i arbeidsliv og i det sosiale liv. Det er vanlig å føle på en skam over å ikke vite hvordan en «lever og bor» i egen bolig, eller hva som forventes av deg. 
  3. Institusjonsplasser for mennesker med rusutfordringer legges ned, og flere skal ut i egen bolig. Frelsesarmeen ser på dette med stor bekymring – fordi bydelene ikke er rigget godt nok for å ta imot disse menneskene. Hvordan skal mennesker som ikke klarer seg selv på institusjon klare å bo selv? 

Forslag til løsninger

Frelsesarmeen mener at det er et sterkt behov for flere differensierte tilbud:

  • lavterskeltilbud og akutt overnatting til mennesker i aktiv rus 
  • institusjoner med ulik grad av bemanning og tilbud, tilpasset mennesker i aktiv rus, men som ønsker å redusere rusbruk eller bli rusfri
  • tilpasset oppfølgingstilbud til de med egen bolig (mennesker som er nylig løslatte, nylig er rusfrie, eller har høyt funksjonsnivå i tillegg til rusutfordringer)
  • Flere botiltak for kvinner med rusutfordringer. Mange opplever psykisk vold, overgrep og kontroll. Dagens rusbehandling er lite tilrettelagt for kvinner. Det trengs flere tilpassede tiltak, hvor deres situasjon kan bli bedre ivaretatt.

Bolig blir tema under Arendalsuka

Under Arendalsuka er det to arrangementer om boligsosialt arbeid på Åpen Russcene.

Tirsdag 15. august klokka 13.00 -14.15 Der ingen skulle tru at rusavhengige måtte bu – er camping og container godt nok?
Arrangør: Rusfeltets hovedorganisasjons nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner

Torsdag 17. august klokka 11.00 – 11.45   Når blir en bolig et hjem
Arrangør: Frelsesarmeens rusomsorg

Du kan se hele programmet ved å klikke her.

Du kan følge begge på streaming eller fysisk på taket av Tyrili Arena i Arendal sentrum.