Avvikling av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg

Fagrådet legger til grunn i vårt høringssvar  (PDF, 114KB)at beslutningen om avvikling er tatt og at våre betraktninger derfor i stor grad handler om hvordan dette skal gjøres og hva som er viktig å sikre i denne prosessen.

Fagrådet har forståelse for de utfordringer ordningen har skapt for sentrale myndigheter og lokale helseforetak, men er forundret over at ingen av disse er forsøkt forbedret.

Vi har fire hovedpunkter i vår høringssvar:
  • Pasientenes tilbud må ikke forringes
  • Fritt behandlingsvalg (sykehusvalg) må være reelt
  • Mangfold, variasjon og kvalitet må opprettholdes
  • Pengene må bli i TSB for å dekke opp mangler i dagens tilbud

Fagrådet opplever at diskusjonen rundt godkjenningsordningen i stor grad har et politisk ståsted. Realiteten for andre er at det handler om eksistensmuligheten for egen arbeidsplass.

For Fagrådet er det den samlede kapasiteten, pasientens valgmulighet og kvaliteten på tjenesten som pasienten tilbys, som er det avgjørende.


Innspill til forebyggings og behandlingsreform

Vårt innspill  (PDF, 210KB)er sendt departementet i dag som også er fristen for å levere innspill i denne omgang. Innspillet er på åtte sider og vi berører mange ulike forhold. Vi er også innom Opptrappingsplan for psykisk helse som regjeringen også arbeider med.

Vårt innspill berører mange ulike forhold og det er vanskelig å trekke ut hovedpunktene. Men vi er opptatt av de strukturelle hindringene eller strukturell stigma som professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien kaller det. 

Strukturelle hindringer (strukturelt stigma) bidrar til dårligere pasientbehandling. Eksemplene er mange og vi er ikke uttømmende her eller i vårt innspill. Men vi nevner noen: 
  • Regjeringen bør avskaffe henvisninger, avslagsbrev, egenandeler og ventetider for barn og unge med problemer
  • Lovfeste forebyggende arbeid i kommunene
  • Finansieringen og internfaktureringen mellom sykehusene gjør store utslag for de enkelte rusavdelingene
  • Egenandeler for ruspasienter må fjernes
  • Det må lønne seg for tjenestene å ta ansvar for helheten

Vårt innspill har mange andre punkter som dere gjerne må lese ved å klikke her. (PDF, 210KB)

Vi har i vårt innspill ikke skrevet noe om fra straff til hjelp og hvordan det skal gjennomføres innenfor de rammene regjeringen ønsker. Det betyr ikke at vi ser bort fra det, men siden dette har en del juridiske rammer vil vi gjerne høre dem først. Fagrådet skal være lydhøre og bidra også på dette området.

Vi forventer også at det kommer nye anledninger til å gi innspill og til å gå i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om arbeidet. Med den omfattende medlemsmasse Fagrådet har vil vi alltid være beredt til å bidra.