Tilskuddsavdelingen i Helsedirektoratet får en travel vinter. Bare innen vår definisjon av hva som er relevant for rusfeltet, skal de dele ut 1 milliard 265 millioner 300 tusen kroner.

Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet har søknadsfrist 1. desember 2023. Potten er på 140 800 000 kroner. 

Kommunalt rusarbeid har søknadsfrist 1. mars 2024. Potten er på 270 000 000 kroner

Kommunalt rusarbeid - overgangsordning har søknadsfrist 1. februar 2024.  Overgangsordningen skal sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd til stillinger etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd. 200 000 000 kroner i potten.

Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester har søknadsfrist 1. desember 2023. I potten finner vi 296 000 000 kroner.

Drift av nasjonale foreninger og stiftelser med forebyggende innsats på rusmiddel-, doping og spillområdet har søknadsfrist 1. desember. Potten er på 70 100 000 kroner.

Faktainformasjon om rus og rusmidler har søknadsfrist 1. desember.
Potten er på 8 500 000 kroner. 

Driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner har søknadsfrist 1. desember 2023. Potten er på 25 100 000 kr.

Grunntilskudd til institusjonsbaserte tilbud for personer med rusmiddelproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester har søknadsfrist 1. desember 2023. Søknadsbeløpet er på  170 000 000 kroner.

Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats har søknadsfrist 1. desember 2023. 49 700 000 kroner i potten.

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd har søknadsfrist 1. desember 2023. 5 500 000 kroner i potten. 

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud har løpende søknadsfrist. I potten 21 000 000 kroner.

Psykisk helse og livskvalitet - kjønns- og seksualitetsmangfold (lhbt+) har søknadsfrist 1. desember 2023. Potten er på 8 600 000 kr.